Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Nové zkoušky ve zkušebních řádech sportovních a pracovních psů
Sdílet:

Nové zkoušky ve zkušebních řádech sportovních a pracovních psů

Psi
Výcvik

S platností od 1.1.2003 vyšel nový Zkušební řád pro sportovní výcvik psů v České republice (NZŘ). Protože došlo na velké změny a opět širší skupina psů může absolvovat zkoušku, dovolím si vás upozornit na novou zkoušku, které se mohou účastnit psi pouze s omezením věku. Minimální věková hranice psa je 10 měsíců.

Zouška základní ovladatelnosti psa

1. poslušnost:
a) přivolání psa (libovolný ze dvou způsobů – „ke mně, či „k noze“) max. 10 bodů
b) ovladatelnost psa na vodítku max. 10 bodů
c) sedni – lehni (na vodítku u nohy) max. 10 bodů
d) odložení za pochodu v leže max. 10 bodů
e) aport volný (libovolný předmět psovoda) max. 10 bodů
f) dlouhodobé odložení psa na vzdálenost 15 kroků max. 10 bodů
celkem 60 bodů,
minimum pro splnění je 42 bodů

upřesnění:
• chůzí u nohy se mimo jiné myslí také běh na rovném úseku a obraty na místě
• za pochodu odložení v leže pes provádí bez odepnutí z vodítka, psovod se vrací po 10 krocích od místa odložení zpět ke psu
• oslovení psa je možné před každým zvukovým povelem k danému cviku
• hodnocení je stejné, jako u ostatních podobných zkoušek

2. speciální cviky:

a) přivolání psa za stížených podmínek

Psovod se psem na volno a s náhubkem jde určeným směrem v úseku dlouhém 50 kroků. Na tomto úseku na psa působí ve vzdálenosti od osy postupu 30 a 20 kroků od výchozího bodu rušivé podněty a to v prvé řadě dva pohybující se psovodi se psy na vodítku. Dalším rušivým podnětem vzdáleným od dvou psovodů 10 kroků jsou dvě osoby, které si budou hrát s míčem – házet nebo kopat (5 kroků od sebe). Psovod dá psovi povel „volno“ do směru těchto osob. Pokud pes na jeden z rušivých podnětů reaguje a rozběhne se daným směrem alespoň 10 kroků, je psovodem na pokyn rozhodčího libovolným způsobem přivolán. Pokud se pes nechce od psovoda vzdálit, osoby se pokusí psa na sebe upoutat (křikem, pohybem…).

b) chování psa ve skupině osob

Psovod se psem na vodítku přichází ke dvěma stojícím osobám. Zde zastaví, psa si posadí k noze a začne s nimi rozhovor. Po 30 vteřinách přichází další dvě osoby, které zastaví tak, aby byl pes uprostřed skupinky a zapojují se do hovoru. Po dalších 30 vteřinách přichází další psovod se psem na vodítku a zastaví těsně u skupiny. Celá skupina setrvá v rozhovoru ještě 30 vteřin. Zkoušený pes musí celou dobu klidně sedět, nesmí přicházející napadat nebo projevovat bázeň. Nesmí útočit ani na psovoda se psem.

c) chování psa krátkodobě přivázaného a ponechaného o samotě

Tento cvik se provádí v prostoru mimo cvičiště, pokud možno v místech, kde je mírný pohyb osob (možno i pomocníků). Psovod se psem na vodítku a s náhubkem přichází k rozhodčímu, zde se zastaví, posadí psa a s rozhodčím se pozdraví podáním ruky. Rozhodčí určí psovodovi místo, kde psa uváže. Psovod na určené místo uváže psa s náhubkem a odchází do úkrytu vzdáleného min. 20 kroků. Po 1 minutě od doby, kdy psovod zašel do úkrytu přejde v těsné vzdálenosti kolem uvázaného psa pomocník se psem. Pes se musí po celou dobu cviku chovat klidně, nikoho nenapadat, ani nemá štěkat.

Stručné hodnocení speciálních cviků

• pokud pes u cviku 2.a) nepřijde ani na třetí povel - neprospěl
• pokud pes projevuje při příchodu osob u cviku 2.b) velký neklid, a to ať už přílišnou bázlivost nebo agresivitu, k uklidnění je třeba opakovaných povelů, na které pes reaguje nedostatečně – neprospěl
• jestliže u cviku 2.c) pes štěká na procházející osoby či psa, avšak bez úmyslu napadnout, není toto důvodem, aby neprospěl
• pokud však při setkání s rozhodčím projevuje agresivitu se snahou napadnout, po uvázání silný neklid , procházející osoby a psa napadá – neprospěl
Pro splnění části „speciálních cviků“ je nutné, aby pes dostal nedostatečnou – neprospěl maximálně jednou.

Zkouška psa stopaře

Aby toho nebylo málo, přibyla s platností od 1.1.2003 i nová zkouška ve Zkušebním řádu pro mezinárodní zkoušky pracovních psů, známém pod označením IPO. Jedná se o zkoušku psa stopaře, vedenou pod zkratkou IPO-FH. Zkouška zahrnuje pouze dvě cizí stopy. Tedy ani poslušnost, ani obranu. Obě stopy měří 1800 kroků, jsou ztíženy 7 lomy (8 úseků), 7 předměty (+ 1 identifikační předmět na počátku, který se nehodnotí). Obě stopy jsou asi 3 hodiny staré, křížené dalšími osobami a maximální čas k vypracování každé z nich je 45 minut. Výchozím prostorem je čtverec o rozměrech 20 x 20 metrů. V tomto prostoru se nachází identifikační předmět s pachem člověka-kladeče, který stopu pokládal. Zde, dá se říci, stopa začíná. Úseky jsou různé délky a předměty jsou pokládány také různě. Jedním z úseků je půlkruh, který začíná i končí pravým úhlem. Nejméně dva lomy musí být položeny v ostrém úhlu v rozmezí 30 - 60 stupňů. Půl hodiny před vypracováním stopy je stopa křížena ve dvou úsecích stopou jiného kladeče stop. Křížení nesmí být provedeno na prvním ani posledním úseku stopy a jeden úsek nesmí být křížen dvakrát. Ověřování, aniž by pes stopu opustil, není chybou.

Zkoušky IPO-FH se pořádají jako samostatné akce a to ve dvou dnech za sebou jdoucích. Každý den jedna stopa. Nejvyšší počet účastníků (psů) je omezen na šest, nejnižší na tři. Podmínkou pro účast na IPO-FH je věk psa minimálně 20 měsíců. Účastnit se může jakékoliv plemeno uznané FCI a s průkazem původu. K předvedení na této zkoušce se žádná jiná předcházející zkouška nevyžaduje.

Autor textu: Eva Nohelová
Autor fotografií zdroj: Eva Nohelová
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru