Český teplokrevník

V posledních letech dochází v České republice k výraznému nárůstu počtu chovaných koní. V roce 2003 to bylo 41 240 koní, o dva roky později stoupl...


V posledních letech dochází v České republice k výraznému nárůstu počtu chovaných koní. V roce 2003 to bylo 41 240 koní, o dva roky později stouply stavy na 45 797 kusů. Vzestupný trend stále pokračoval a v roce 2006 bylo registrováno již 56 721 koní. Podle posledních oficiálních údajů ústřední evidence koní je k 29. 2. 2008 registrováno 63 948 koní. V počtu zastoupených plemen tvoří největší část – 34 % z celkového počtu koní, český teplokrevník. Dvaceti procenty jsou zastoupeni kříženci a dvanáct procent patří zástupcům anglického plnokrevníka. Ostatní plemena chovaná v České republice zaujímají pouze malá procentická zastoupení z celkového počtu koní.

Je nutné si připomenout, že v minulosti bylo v naší zemi vykonáno mnoho náročné plemenářské práce. Ta souvisela i se změnou chovného cíle českého teplokrevníka, který se změnil z koně mnohostranně užitkového na koně sportovního typu. Pro sportovní účely je zapotřebí mít k dispozici koně, kteří jsou na dobré úrovni z hlediska typu, exteriéru, výkonnosti a původu.
Český teplokrevník, teplokrevný kůň, který vznikl na podkladě rakousko–uherských polokrevných kmenů (Furioso, Przedswit, Gidran, North Star) imigrací genů těžkých německých teplokrevných plemen, zušlechtěním v menší míře anglickým plnokrevníkem. Je to kůň poměrně mohutný s méně vyjádřeným jezdeckým typem, s průměrnými chody, s dobrým charakterem, klidného temperamentu. Exteriér je vcelku korektní, často s delšími liniemi, častěji lymfatickým fundamentem a dobrými kopyty. Původ českého teplokrevníka není dosud geneticky homogenní. Český teplokrevník je poměrně mladé plemeno, na jehož krevní výstavbě se podílel hlavně oldenburský kůň. Ten byl spolu s hřebci některých jiných plemen (např. anglonormanských, norfolků, hannoverských, východofríských atd.) importován před první světovou válkou a částečně i po ní s cílem zachovat teplokrevný chov pro potřebu armády i zemědělství a čelit tak rozmachu chovu chladnokrevníka.
Podle chovného cíle českého teplokrevníka platí, že cílem šlechtění ČT je ušlechtilý, korektní a lehce jezditelný kůň, který na základě svého temperamentu, charakteru, prostorné a elastické mechaniky pohybu a pevného zdraví, je vhodný pro všechny druhy výkonnostního jezdeckého sportu v rámci disciplín FEI a je dobře využitelný i pro běžný jezdecký a rekreační sport a soutěže spřežení.

Dospělý kůň je „středního rámce“, míněna střední velikost, s dobrými liniemi, pevného fundamentu a bez zjevných podmíněných genetických vad.

Tělesné míry klisny hřebci
KVH (cm) 161–167 162–170
Obvod holeně 19,5–22 21–2

Hmotnost se pohybuje okolo 600 kilogramů. ČT má mírně hrubší hlavu, svalnatý, vysoko nesený krk, hřbet široký a dosti dlouhý, mohutné nohy s výraznými klouby. Běžně se vyskytují hnědáci a ryzáci, občas bělouši, plaváci a vraníci. Povahu mají čeští teplokrevníci převážně mírnou, jsou učenliví a většinou hodní na děti.
Šlechtění ČT vychází ze zákona 154/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat. Řídí se dlouhodobým programem navrženým Radou plemenné knihy (dále jen RPK) a schváleným předsednictvem Svazu chovatelů českého teplokrevníka (dále jen SCHČT). Svaz vede plemennou knihu pro českého teplokrevníka chovaného na území České republiky. Realizaci šlechtitelského programu zajišťuje uznané chovatelské sdružení – SCHČT. Šlechtitelský program SCHČT prosazuje a uvádí do praxe chovatelské postupy k dosažení chovného cíle. K tomu patří chovatelské metody, jako je hodnocení plemenného typu a stavby těla, výkonnostní zkoušky, stanovení plemenné hodnoty a selekční postupy. Šlechtitelský program je v souladu s mezinárodními standardy a závazky a je zárukou objektivního zjišťování a hodnocení pro potřeby chovatelů. Zabezpečuje, aby tato činnost byla, za podpory ze státních prostředků, nástrojem ke zvyšování genetické hodnoty a výkonnosti ČT, jejich cílevědomého rozmnožování a zachování genetické rozmanitosti a aby napomáhala konkurenční schopnosti na zahraničních trzích. Šlechtitelský program (dále jen ŠP) stanovuje chovný cíl, selekční program, akcelerační program, zjišťování a evidenci výkonnostních vlastností, kontrolu užitkovosti a dědičnosti, posuzování vlastností znaků, odhad plemenné hodnoty, evidenci a vystavování dokladů o původu a výkonnosti plemenných koní atd. Do šlechtitelského programu ČT jsou zahrnuty všichni plemenní koně, kteří jsou zapsáni do některé z těchto plemenných knih: plemenná kniha hřebců, hlavní plemenná kniha klisen, plemenná kniha klisen a pomocná plemenná kniha klisen. Chovný cíl je zabezpečován metodou čistokrevné plemenitby. To znamená, že jsou mezi sebou připouštěni hřebci z PK hřebců (PKH) a klisny z hlavní a pomocné plemenné knihy klisen. K podpoře čistokrevné plemenitby formou křížení je použití hřebců jiných plemen Řádem PK vymezeno a ohraničeno.

Vyjmenovaná plemena, která mohou být použita bez zvláštního souhlasu, za podmínky splnění stejných kriterií platných pro českého teplokrevníka, jsou: anglický plnokrevník (A1/1), angloarab (AA) a jedinci arabského původu (SH-A), belgický jezdecký kůň, dánský kůň, francouzský jezdecký kůň (SF), Furioso (F), holandský jezdecký kůň (KWPN), kůň Kinský (KK), moravský teplokrevník (MT), všechny varianty německého jezdeckého teplokrevníka, polský kůň, slovenský teplokrevník chovaný na území ČR, slovenský teplokrevník (CS), švédský teplokrevník a trakénský kůň.
U vyjmenovaných plemen je požadován stejnosměrný teplokrevný rodokmen. Plemena odsouhlasená RPK, která nejsou vyjmenována, je možno použít v omezené míře – v rámci chovného cíle a pokynů RPK. Ostatní plemena, která nejsou vyjmenována a odsouhlasena RPK, není možno použít. Český teplokrevník je nejrozšířenějším plemenem koní v České republice. Mnoho koní tohoto plemene je využíváno k rekreačnímu ježdění, avšak najdeme i jedince, kteří si vedou výborně ve sportu.

text a foto: Bc. Jana Burešová, JanaMalik@seznam.cz
Ohodnotťe tento článek:
1
2
3
4
5

Celkové hodnocení (0x):

1
2
3
4
5

Diskuse k článku

Komentáře mohou přidávat pouze přihlášení uživatelé

K tomuto článku zatím nebyly přidány žádné komentáře