Evidence a označování psů

Evidence a označování psů
Evidence a označování psů
Evidence a označování psů
Obsah
  1. Ohlašovací povinnost vůči obecnímu úřadu
  2. Ohlašovací povinnost vůči krajské veterinární správě
  3. Evidence prodaných a darovaných štěňat
  4. Povinnost označování čipem

Tento článek se zabývá evidencí a označováním psů, protože v poslední době vstoupilo v platnost několik novel zákonů, které podstatně změnily stávající praxi a zavedly nové povinnosti pro chovatele. Jedná se zejména o změny zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči (veterinární zákon), a zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.

Ohlašovací povinnost vůči obecnímu úřadu

Pokud si pořídíme psa, měli bychom splnit ohlašovací povinnost správci poplatku ze psů (tento poplatek může být stanoven na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích). To znamená, že psa přihlásíme na obecním úřadě, kde po zaplacení poplatku obdržíme evidenční známku. Pokud tak neučiníme, hrozí nám pokuta, nicméně zákon nevyžaduje, aby měl pes tuto známku na sobě připevněnou. 

Ohlašovací povinnost vůči krajské veterinární správě

Chovatel, který chová tři a více psích fen starších dvanácti měsíců, je povinen zaslat oznámení o počtu chovaných fen a místě jejich chovu krajské veterinární správě nejpozději do sedmi dnů ode dne, kdy byl tento počet dosažen. Tato povinnost vyplývá z § 4 odst. 3 veterinárního zákona. Zákon nestanovuje žádnou výjimku pro chovatele kastrovaných fen.

Toto oznámení nemusí učinit chovatel, který chová zvířata na základě živnostenského oprávnění, protože jemu oznamovací povinnost vyplývá ze zákona na ochranu zvířat proti týrání, a chovatel, u kterého držení psa upravuje jiný právní předpis, např. chov služebních, vodicích psů, asistenčních nebo loveckých psů.

Oznamovací povinnost chovu fen má být nástrojem proti tzv. množírnám, kde často dochází k chovu v nevyhovujících podmínkách, a měla by napomoci úředním veterinárním lékařům získat přehled o možném výskytu těchto míst za účelem jejich případného prověřování.

Evidence prodaných a darovaných štěňat

Sdružení právnických nebo fyzických osob, která se zabývají chovem zvířat, a chovatelé, kteří jsou jejich členy, podnikatelé a případně jiné osoby, které se zabývají chovem zvířat za účelem dosažení zisku, nebo chovatelé, kteří chovají tři a více fen, mají povinnost dle § 7a odst. 4 zákona na ochranu zvířat proti týrání vést evidenci prodaných a darovaných štěňat. 

Při prodeji štěňat musí kupujícímu poskytnout informace o krmení štěněte a péči o ně. Dále musí být všechna štěňata zapsána do evidenčních listů. Kupující by měl ke každému štěněti obdržet kopii tohoto evidenčního listu a původní chovatel jej musí uchovávat tři roky od daného vrhu.

Povinnost označování čipem

Dle § 4 veterinárního zákona je chovatel povinen zajistit platné očkování proti vzteklině u psů. Platnost tohoto očkování je podmíněna skutečností, že pes splňuje podmínky na označení zvířat v zájmovém chovu stanovené příslušným nařízením EU. Takto označen nemusí být pes, který byl před 3. červencem 2011 označen čitelným tetováním.

Je povinností chovatele zajistit, aby identifikační číslo psa (alfanumerický kód, který je možno zobrazit čtečkou mikročipů) bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa. Pokud nebude pes řádně označen, může být chovateli uložena pokuta za porušení povinnosti mít platné očkování psa.

Ačkoliv zákon ukládá povinnost čipování, nestanovuje prozatím povinnost zavést číslo čipu do příslušného registru. Neexistuje také žádný jednotný registr, ale pouze několik registrů, které zřizují soukromé subjekty. Nicméně je dobré psa do některého zaregistrovat, protože to může pomoci navrátit jej k jeho majiteli, pokud se například zaběhne.

Centrální evidence psů bude zavedena až od 1. ledna 2022. Do tohoto informačního systému budou veterinární lékaři povinni zapsat psa do sedmi pracovních dní od očipování nebo očkování či přeočkování. Cenu za tento zápis si bude soukromý veterinární lékař určovat individuálně v rámci ceny za vakcinaci proti vzteklině. Záznamy starší více než 20 let budou z registru vyřazeny. Kromě veterinárních lékařů budou mít do databáze přístup také Státní veterinární správa a Policie ČR.

 

Zdroje:

SKŘIVÁNKOVÁ, Marcela. Veterinární zákon. Praha: Wolters Kluwer, 2019. Praktický komentář. ISBN 9788075983985.

STAŇKOVÁ, Lenka. Právní úprava chovu zvířat. Praha, 2021. Rigorózní práce. Univerzita Karlova, Právnická fakulta.

Státní veterinární správa: Jaké hlavní změny přináší novela zákona na ochranu zvířat pro chovatele psů a koček? [on-line]. 17. 1. 2021.

Ministr Toman: Novela veterinárního zákona doplňuje podmínky registru psů: Tisková zpráva. Ministerstvo zemědělství eAGRI  [on-line]. 25. 1. 2021.

Ohodnotťe tento článek:
1
2
3
4
5

Celkové hodnocení (6x):

1
2
3
4
5

Autor textu JUDr. Lenka Staňková
Autor fotografií zdroj: Shutterstock

Diskuse k článku

Komentáře mohou přidávat pouze přihlášení uživatelé

K tomuto článku zatím nebyly přidány žádné komentáře