Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Společnost pro chov Welsh pony a Cob 
Sdílet:

Společnost pro chov Welsh pony a Cob 

Společnost pro chov welsh pony a cob (zkratka SCHWPC). byla založena 12. prosince 1998 se v Lázních Bohdaneč v Restauraci u Záleských sešla skupina chovatelů, majitelů a příznivců velšských plemen pony a cob a welsh part - bred. Důvodem setkání byla 1. členská schůze chovatelského sdružení, které nese praktický název: Společnost pro chov welsh pony a cob (zkratka SCHWPC).

Jaký byl program?

Dopolední program se plně odvíjel v duchu doladění uvažovaných záměrů s konstruktivní výměnou názorů v rámci široké projednávané problematiky. Přípravný výbor se zabýval návrhme textu Stanov SCHWPC a Řádem plemenné knihy SCHWPC.

Celé jednání schůze se neslo především v duchu přátelského a dlouho očekávaného setkání, jehož hlavním úkolem bylo připomínkování a schválení Stanov Společnosti stejně jako volba prvních funkcionářů do jednotlivých orgánů Společnosti. Strukturální výstavba Společnosti je velmi jednoduchá a funkční, neboť Společnost je v období mezi Výročními členskými schůzemi řízena voleným orgánem - Radou Společnosti, v jejímž čele stojí předseda Společnosti následován místopředsedou, sekretářem, pokladníkem a příslušným počtem členů Rady. Rada je volena na funkční období členskou základnou, se kterou komunikuje přímo, bez mezistupně. Nejvyšším orgánem Společnosti je Výroční členská schůze, která jako jediná má nejvýznamnější funkce a je tvořena setkáním všech členů Společnosti. Stanovy Společnosti kladou důraz na demokratické zřízení a fungování Společnosti.

Odpolední pořad již za účasti potenciální členské základny z různých konců České republiky kromě vlastní věcné náplně nabídl také možnost zhlédnutí videozáznamů chovatelského charakteru z domova i ze zahraničí, záběry z hřebčínů a dražeb včetně bohaté fotodokumentace, bez které si chovatelskou a propagační činnost nelze vůbec představit. Navazování nových kontaktů také patří mezi běžnou náplň těchto setkání. Škoda, že se ustavují schůze SCHWPC nezúčastnili pozvaní zástupci Asociace svazů chovatelů koní České republiky...

Slibný začátek

Slibný začátek s sebou rovněž přináší mnoho očekávání. Co by nám založení Společnosti pro chov welsh pony a cob mělo přinést? Společným zájmem všech zúčastněných je skupina velšských plemen pony a cob (jmenovitě plemeno welsh mountain pony, welsh pony, weslh pony of cob type a welsh cob) a neoddělitelně rovněž welsh part - bred (kříženci s min. 25 % čisté registrované velšské krve) a je tedy jen přirozené, že naší snahou bude všestranně a na všech úrovních propagovat "velše" jako nejvšestrannější pony, cob a koně na světě, jejichž přednosti exteriérové i charakterové z nich činí ideální společníky pro děti i dospělé, staré či mladé bez rozdílu. K tomuto záměru by nám měly pomoci jak chovatelské (výstavy, semináře, dni otevřených dveří, konference), tak sportovní akce (soutěže ve všech disciplínách včetně jezdeckých her, Kritérium mladých pony atd.). Zásadní význam přikládáme kvalitnímu kontaktu s nejširší veřejností prostřednictvím uveřejňování odborných článků a výsledků ze sportu i výstav v příslušných periodikách (Jezdectví, Jezdec atd.). Sama Společnost počítá s vydáváním vlastního Zpravodaje a to přinejmenším čtvrtletně a rovněž s publikací nejrůznějších propagačních brožur a dalších materiálů. V tomto roce bude vydán katalog všech koní velšských plemen žijících v ČR.

Propagace

Samozřejmě, že o propagační činnosti bychom mohli napsat ještě mnoho řádků, ale budete s námi jistě souhlasit, že podstatná část propagační práce by měla směřovat k výchově mládeže již od nejútlejšího věku. Pozitivní vztah ke všemu živému dítě získává již ve věku 3-4 let a již zde může welsh mountain pony sehrát svou významnou roli. Budeme-li chtít našim dětem zprostředkovat staré arabské přísloví, které praví, že nejkrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu. Tak jak dítě roste, postupně přesedá z welsh mountain pony na welsh pony nebo welsh pony of cob type, aby juniorský věk sportovního jezdce překlenulo na hřbetě welsh cob nebo welsh part - bred. I dospělý jezdec může zůstat doživotně věrný velšské krvi. Také ve vrcholovém sportu na hřbetě tzv. velkých welsh part - bred, kteří dnes již reprezentují některé zemi i na Olympijských hrách. Kouzlo velšských plemen však jistě uhrane i vyznavače ježdění pro radost a volný čas, a to z mnoha důvodů. Je tedy jasné, že univerzální velšská plemena a welsh part - bred mají co dát každé generaci a vyhoví jakýmkoliv nárokům svých vyznavačů. O vhodnosti využití, k tomu účelu šlechtěných pony, pro výcvik dětí v jízdě koňmo dnes již zcela jistě nikdo nepochybuje. S radostí na tomto místě cituji respektovanou autoritu A. Paalmana, který ve své knize "Skokové ježdění" (která byla přeložena i do češtiny) praví: "V roce 1956 byly v Nizozemsku závody poníků ještě neznámé a mládež musela jezdit velké koně, ačkoliv poníci by svou velikostí vyhovovali lépe." Po analáze naší domácí situace zjišťujeme, že zde máme nyní "náš rok 1956". I zde však chce Společnost pro welsh pony a cob nabídnout řešení a podílet se významně na rozvoji sportu dětí na ponících. Společnost vidí své poslání především v nabídce kvalitních poníků z produkce svých členů - chovatelů nebo poskytnutí vlastních zkušeností při nákupu zvířat v zahraničí. Budeme vytvářet příležitosti využití těchto poníků v nejrůznějších sportovních disciplínách. Společnost si je také vědoma povinnosti podílet se na vytvoření našich národních pravidel pro sport pony, která by se stala oficiálním materiálem České jezdecké federace. Paralelně je rovněž zcela nezbytné vytvářet příležitosti sportovního vyžití i v rámci ježdění pro volný čas na všech úrovních. I to by mělo mít svá pravidla¨.

Pevná pravidla hry

Rovněž pro naše chovatelské snažení potřebujeme pevná pravidla hry a zároveň ruku v ruce s tím těsný pracovní kontakt se zahraničními organizacemi obdobného zaměření. Chovatelé velšských plemen a welsh part - bred mají zájem o vznik důvěryhodné plemenné knihy, Společnost pro chov welsh pony a cob jim takovou plemennou knihu chce dát - chce se stát nositelkou plemenné knihy pro velšská plemena pony a cob. Pravidla pro vedení PK a registrace velšských plemen a welsh part - bred v této PK vychází ze zákona č. 240/91 Sb. o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat a z mezinárodně platných pravidel, která stanovuje mateřská chovatelská organizace v zemi původu velšských plemen pony a cob a welsh part - bred "The Welsh Pony and Cob Society" se sídlem v Aberystwythu, Wales, Velká Británie. SCHWPC vypracovala návrh Řádu plemenné knihy pro velšská plemena pony a cob a welsh part - bred včetně, který vychází z výše uvedených zdrojů. Nyní je jejích úkolem ucházet se o udělení statutu pověřené organizace k vedení PK, který uděluje na základě zmiňovaného zákona 240/91 Sb. Ministerstvo zemědělství. Nezbývá než věřit, že úředníci ministerstva budou spokojeni s tímto návrhem Řádu a rovněž materiální zajištění k vedení PK je uspokojí a pak již nepochybně nebude nic bránit tomu, abychom i my měli svou důvěryhodnou a korektní PK. Podstatné je, aby naše plemenná kniha byla kladně a s důvěrou přijata mateřskou chovatelskou organizací "The Welsh Pony and Cob Society" a rovněž dalšími sesterskými organizacemi v zahraničí. Dosavadní signály ze zahraničí jsou nanejvýš pozitivní. Osoby zvolené do čela Společnosti jsou i v zahraničí považovány za důvěryhodné. Důležité je, že navržená pravidla pro vedení PK jsou zcela v souladu s mezinárodně platnými pravidly, ze kterých vycházejí. V rámci "sbližování Evropy" jistě každý rozumný člověk uzná, že právní normy by měly být připraveny jako kompatibilní, když ne zcela totožné se světovými pravidly.

Funkcionáři

Zmínili jsme výstavnictví, sportovní soutěže, plemennou knihu a kontakty se zahraničím. Samozřejmě, že tyto činnosti musí vykonávat konkrétní funkcionáři. Tito lidé jsou motorem Společnosti a jsou sjednoceni v odborné komisi, kterou Společnost zřídila účelově smyslu tohoto slova) není nikdy dost, protože jak už to tak bývá, práce je moc a lidí málo. Je tedy na každém členu Společnosti, aby uvážil, kde může přiložit ruku k dílu a sám se přihlásit ke společné práci.

Závěr 

Uděláme-li tedy drobný závěr z dosavadních událostí kolem založení Společnosti pro chov welsh pony a cob, můžeme říci, že Společnost byla úspěšně založena, byli zvoleni funkcionáři na první pracovní období, byl vypracován návrh Řádu PK a Společnost se bude ucházet o udělení statutu pověřené organizace. Společnost prostřednictvím své odborné komise bude cílevědomě pracovat na propagaci velšských plemen pony a cob a welsh part - bred u odborné i nejširší laické veřejnosti. Za prioritu svého snažení považuje Společnost získávání především mladé generace pro chov a sport s velšskými poníky a cob a vytvářet proto podmínky.

Kancelář a sídlo Společnosti je nyní na adrese: Společnost pro chov welsh pony a cob, Míškovice 43, 768 52 Míškovice u Holešova, okr. Kroměříž. Tel.: 0635/7913, 0603/84 06 29. Sekretářkou Společnosti je paní Lenka Býmová, od které obdržíte další podrobné informace, popř. přihlášku do společnosti. Pro první pracovní období byli dále zvoleni tito funkcionáři: předseda - p. Vladan Býma, místopředseda - p. Mojmír Fiala, sekretář a pokladní - pí Lenka Býmová, členové rady - p. Mareček, p. Trojan, pí van Vurenová, p. Štěpanovský, p. Maťátko, ing. Milota, p. Fiala, p. Bludský, pí Stojčevová, pí Fialová, sl. Zapletalová, členové revizní komise - p. WInter, ing. Milota, pí Stojčevová.

Za celoživotní práce s koňmi a dlouholeté zásluhy o chov velšských plemen v ČR bylo Společností uděleno čestné členství p. Karlu Trojanovi.

Závěrem je třeba říci, že Společnost vznikla z vůle svých členů a chce jim být prospěšným pomocníkem při jejich snažení. Cílem je vytvořit silnou, doma i v zahraničí respektovanou Společnost, která bude svou cílevědomou prací šířit slávu a dobré jméno velšských plemen pony a cob a welsh part - bred.

Všechny, komu jsou naše záměry sympatické, zveme ke společné práci.

Autor textu: ing. Milota
Autor fotografií zdroj: Pixabay
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru