Informace o zpracování osobních údajů

Společnost iFauna.cz s.r.o., IČ: 25599666, se sídlem Veslařská 231/35, 637 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 37088, (dále jen „iFauna“), Vám poskytuje následující informace o zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím webových stránek na adrese www.ifauna.cz, které jako správce zpracovává, v souladu s nařízením EU č. 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů („dále jen nařízení GDPR“):

 1. Kontakt na zástupce iFauna je:
 2. Zpracováváme tyto Vaše osobní údaje či zvláštní kategorii osobních údajů:
  • A) osobní údaje, které získáváme prostřednictvím webových stránek na adrese www.ifauna.cz výhradně po jejich zadání Vámi na této stránce:
   • e-mailová adresa, přezdívka (login), telefon, jméno, příjmení, lokalita, rok narození, chovatelské zájmy, číslo f-konta, fotografie, jste-li na ní zachyceni, audiovizuální záznamy, jste-li na nich zachyceni, případně další osobní údaje, které uvedete přímo v textu inzerátu či diskuse, jako mohou být například jiné komunikační spojení (Skype, Facebookový profil, Instagramový účet, Twitterový profil) či adresa
   • v případě inzerce v rubrice „seznámení“ pak také Váš věk, sexuální orientaci (jako zvláštní kategorii osobních údajů), případně další osobní údaje, které uvedete přímo v textu inzerátu, jako mohou být například Vaše výška, váha, postava, barva vlasů či očí
   • v případě využívání služby „f-konto“ nebo v případě platby na náš bankovní účet pak také Vaše číslo bankovního účtu
   • v případně inzerce v rubrice „veterináři“ pak také fotografii Vaší ordinace, případně jméno a příjmení ošetřujících lékařů zadané oprávněnou osobou – veterinárním lékařem
  • B) osobní údaje, které získáváme prostřednictvím provozování webových stránek na adrese www.ifauna.cz:
  • IP adresa, data http cookies; získávaná data http cookies lze rozdělit na kategorie:
   • (i) technicky nezbytná, obsahující údaje k plnému fungování webových stránek na adrese www.ifauna.cz
   • (ii) statistická, obsahující údaje o četnosti a způsobu využívání či trvání doby návštěvy webových stránek na adrese www.ifauna.cz
   • (iii) preferenční, obsahující údaje o Vašich nastaveních na webové stránce na adrese www.ifauna.cz
   • (iv) marketingová, obsahující údaje umožňující přizpůsobovat obsah reklamy na webových stránkách na adrese www.ifauna.cz
  • Detailní přehled všech užívaných dat http cookies včetně zařazení do jednotlivých kategorií je dostupný zde.
 3. Zvláštní kategorie osobních údajů zpracováváme na základě skutečnosti, že tyto údaje zveřejňujete Vy a jsou nezbytné pro splnění smlouvy, uzavřené s Vámi, a to zejména pro umožnění naplnění smyslu inzerce v rubrice „seznámení“.
 4. Právním základem pro zpracování osobních údajů uvedených v bodě 2. písm. A) a dat http cookies – technicky nezbytná a preferenční je skutečnost, že jsou nezbytné pro splnění smlouvy, uzavřené s Vámi, tedy umožnění funkčnosti webových stránek na adrese www.ifauna.cz, umožnění inzerce na webových stránkách na adrese www.ifauna.cz nebo časopise Fauna, tak aby mohla být co nejúspěšnější a komunikaci s Vámi, a též umožnění kvalitní a věcné diskuse na webových stránkách na adrese www.ifauna.cz
 5. Právním základem pro zpracování osobních údajů spočívajících v IP adrese je skutečnost, že jsou nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů, spočívající v prevenci a odhalování trestné činnosti, jež by mohla být páchána prostřednictvím webových stránek na adrese www.ifauna.cz, a dále v moderaci a kontrole diskuse na webových stránkách na adrese www.ifauna.cz tak, aby byla poskytovaná bez osob diskutujících zároveň z více uživatelských účtů. Právním základem pro zpracování osobních údajů spočívajících v datech http cookies – statistická je skutečnost, že jsou nezbytné pro účely našich oprávněných, spočívajících v umožnění technického zlepšování a většího komfortu služeb poskytovaných iFauna na webových stránkách na adrese www.ifauna.cz a získání přehledu o způsobu využívání webových stránek na adrese www.ifauna.cz.
 6. Právním základem pro zpracování osobního údaje spočívajícího v e-mailové adrese je též skutečnost, že je nezbytná pro účely našich oprávněných zájmů, spočívajících v oprávnění zasílat Vám obchodní sdělení za podmínek § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
 7. Právním základem pro zpracování osobních údajů spočívajících v datech http cookies –marketingová je Váš souhlas s jejich zpracováním za účelem přizpůsobení obsahu reklamy na webových stránkách na adrese www.ifauna.cz v prostoru určeném pro reklamu, udělený prostřednictvím nastavení Vašeho internetového prohlížeče, které umožňuje jejich ukládání do Vašeho počítače.
 8. Ve všech případech se jedná o smluvní požadavek na poskytnutí a zpracovávání osobních údajů. Nemáte povinnost poskytnout nám žádné osobní údaje. Současně v takovém případě nebude však možné uzavřít s námi smlouvu o poskytování služeb poskytovaných prostřednictvím webových stránkách na adrese www.ifauna.cz.
 9. Veškeré osobní údaje zpracováváme za účelem plnění s Vámi uzavřených smluv o poskytování služeb poskytovaných prostřednictvím webových stránkách na adrese www.ifauna.cz – tedy za účelem umožnění diskuse a inzerce na webových stránkách na adrese www.ifauna.cz, některé osobní údaje, a to IP adresu, data http cookies - statistická, e-mailovou adresu zpracováváme též za účelem ochrany našich oprávněných zájmů, tedy umožnění řádného a komfortního fungování webových stránek na adrese www.ifauna.cz, zasílání obchodních sdělení za podmínek § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a prevenci a odhalování trestné činnosti, jež by mohla být páchána prostřednictvím webových stránek na adrese www.ifauna.cz, některé osobní údaje, a to data http cookies – marketingová zpracováváme na základě Vašeho souhlasu s jejich zpracováním.
 10. Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po nezbytně dlouhou dobu, a to po dobu trvání smluvního vztahu s námi, a dále pak v případě osobních údajů uvedených v bodě 2. písm. B) v případě IP adresy po dobu 24 měsíců od ukončení trvání smlouvy z důvodu ochrany našich oprávněných zájmů specifikovaných v bodě 5., v případě dat http cookies po dobu uvedenou v přehledu užívaných http cookies dostupného zde, a v případě e-mailové adresy po dobu trvání podmínek § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti z důvodu ochrany našich oprávněných zájmů specifikovaných v bodě 6.
 11. Vaše osobní údaje nepředáváme žádným jiným třetím osobám, a to ani v rámci ČR, ani do zahraničí. Vaše osobní údaje jsou zobrazovány na webových stránkách s výjimkou přezdívky (loginu) jen na základě Vašeho požadavku. Vaše osobní údaje nezískáváme od žádných třetích osob. Je Vaším právem se na nás kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem týkajícím se zpracovávaných osobních údajů či získání potvrzení, že osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány a za jakých podmínek.
 12. Udělený souhlas ke zpracovávání osobních údajů – data http cookies je možné kdykoli odvolat, a to prostřednictvím nastavení Vašeho internetového prohlížeče a zakázáním ukládání dat http cookies této kategorie do Vašeho počítače. Již uložená data http cookies můžete kdykoli ze svého počítače smazat. Upozorňujeme Vás, že v případě zakázání ukládání všech dat http cookies může dojít k snížení či omezení funkčnosti služeb poskytovaných na webových stránkách www.ifauna.cz.
 13. Stejně tak můžete požádat o opravu nepřesných osobních údajů, omezení zpracovávání osobních údajů či jejich výmaz, vždy za splnění podmínek nařízení GDPR. V případě registrace na webových stránkách www.ifauna.cz Váš uživatelský profil také umožňuje jeho deaktivaci, přičemž může být opětovně na Vaši žádost aktivován. Rovněž máte právo požadovat, abychom omezili zpracování osobních údajů Vaší osoby. Osobní údaje, které zpracováváme, můžete také přenést k jinému správci údajů.
 14. Můžete vznést z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány z důvodu, že jsou nezbytné pro účely ochrany našich oprávněných zájmů nebo pro účely přímého marketingu. Proti postupu při zpracovávání osobních údajů jste oprávněni též podat stížnost u dozorového orgánu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů.

V Brně dne 22. 5. 2018

iFauna.cz s.r.o.