Informace o zpracování osobních údajů

Společnost iFauna.cz s.r.o., IČ: 25599666, se sídlem Římská 103/12, 120 00, Praha 2 - Vinohrady, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (dále jen „iFauna“), Vám poskytuje následující informace o zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím webových stránek na adrese www.ifauna.cz, které jako správce zpracovává, v souladu s nařízením EU č. 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů („dále jen nařízení GDPR“):

 1. Kontakt na zástupce iFauna je: Radek Horký, mail:
 2. Zpracováváme tyto Vaše osobní údaje či zvláštní kategorii osobních údajů:
  • A) osobní údaje, které získáváme prostřednictvím webových stránek na adrese www.ifauna.cz výhradně po jejich zadání Vámi na této stránce:
   • e-mailová adresa, přezdívka (login), telefon, jméno, příjmení, lokalita, rok narození, chovatelské zájmy, číslo f-konta, fotografie, jste-li na ní zachyceni, audiovizuální záznamy, jste-li na nich zachyceni, případně další osobní údaje, které uvedete přímo v textu inzerátu či diskuse, jako mohou být například jiné komunikační spojení (Skype, Facebookový profil, Instagramový účet, Twitterový profil) či adresa
   • v případě inzerce v rubrice „seznámení“ pak také Váš věk, sexuální orientaci (jako zvláštní kategorii osobních údajů), případně další osobní údaje, které uvedete přímo v textu inzerátu, jako mohou být například Vaše výška, váha, postava, barva vlasů či očí
   • v případě využívání služby „f-konto“ nebo v případě platby na náš bankovní účet pak také Vaše číslo bankovního účtu či číslo Vaší platební karty
   • v případně inzerce v rubrice „veterináři“ pak také fotografii Vaší ordinace, případně jméno a příjmení ošetřujících lékařů zadané oprávněnou osobou – veterinárním lékařem
  • B) osobní údaje, které získáváme prostřednictvím provozování webových stránek na adrese www.ifauna.cz:
  • IP adresa, data http cookies; získávaná data http cookies lze rozdělit na kategorie:
   • (i) technicky nezbytná, obsahující údaje k plnému fungování webových stránek na adrese www.ifauna.cz, zajištění bezpečnosti, předcházení podvodům a odstraňování chyb, technickému doručení obsahu webu,
   • (ii) statistická, obsahující údaje zejména o četnosti a způsobu využívání či trvání doby návštěvy webových stránek na adrese www.ifauna.cz či měření využití reklamy na webové stránce na adrese www.ifauna.cz,
   • (iii) preferenční, obsahující údaje o Vašich nastaveních na webové stránce na adrese www.ifauna.cz
   • (iv) marketingová, obsahující údaje umožňující přizpůsobovat obsah reklamy na webových stránkách na adrese www.ifauna.cz
 3. Zvláštní kategorie osobních údajů zpracováváme na základě skutečnosti, že tyto údaje zveřejňujete Vy a jsou nezbytné pro splnění smlouvy, uzavřené s Vámi, a to zejména pro umožnění naplnění smyslu inzerce v rubrice „seznámení“.
 4. Právním základem pro zpracování osobních údajů uvedených v bodě 2. písm. A) a dat http cookies – technicky nezbytná a preferenční je skutečnost, že jsou nezbytné pro splnění smlouvy, uzavřené s Vámi, tedy umožnění funkčnosti webových stránek na adrese www.ifauna.cz, umožnění inzerce na webových stránkách na adrese www.ifauna.cz, tak aby mohla být co nejúspěšnější a komunikaci s Vámi, a též umožnění kvalitní a věcné diskuse na webových stránkách na adrese www.ifauna.cz
 5. Právním základem pro zpracování osobních údajů spočívajících v IP adrese je skutečnost, že jsou nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů, spočívající v prevenci a odhalování trestné činnosti, jež by mohla být páchána prostřednictvím webových stránek na adrese www.ifauna.cz, a dále v moderaci a kontrole diskuse na webových stránkách na adrese www.ifauna.cz tak, aby byla poskytovaná bez osob diskutujících zároveň z více uživatelských účtů. Právním základem pro zpracování osobních údajů spočívajících v datech http cookies – statistická je skutečnost, že jsou nezbytné pro účely našich oprávněných, spočívajících v umožnění technického zlepšování a většího komfortu služeb poskytovaných iFauna na webových stránkách na adrese www.ifauna.cz a získání přehledu o způsobu využívání webových stránek na adrese www.ifauna.cz.
 6. Právním základem pro zpracování osobního údaje spočívajícího v e-mailové adrese je též skutečnost, že je nezbytná pro účely našich oprávněných zájmů, spočívajících v oprávnění zasílat Vám obchodní sdělení za podmínek § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
 7. Právním základem pro zpracování osobních údajů spočívajících v datech http cookies –marketingová je Váš souhlas s jejich zpracováním za účelem přizpůsobení obsahu reklamy na webových stránkách na adrese www.ifauna.cz v prostoru určeném pro reklamu, udělený Vámi při prvním vstupu na webové stránky na adrese www.ifauna.cz či každém dalším vstupu na adresu www.ifauna.cz po odstranění dat http cookies – marketingová z Vašeho počítače či vstupu v tzv. anonymním režimu. Souhlas je udělován prostřednictvím tzv. „cookies lišty“ po spuštění webových stránek na adrese www.ifauna.cz a umožňuje zvolit souhlas pro zpracování osobních údajů spočívajících v datech http cookies – marketingová všechny nebo jen pro jednotlivá konkrétní data http cookies, nebo též tento souhlas zcela odmítnout.
 8. Ve všech případech se jedná o smluvní požadavek na poskytnutí a zpracovávání osobních údajů, s výjimkou dat http cookies – marketingová. Nemáte povinnost poskytnout nám žádné osobní údaje. Současně v takovém případě – s výjimkou dat http cookies – marketingová - nebude však možné uzavřít s námi smlouvu o poskytování služeb poskytovaných prostřednictvím webových stránkách na adrese www.ifauna.cz.
 9. Osobní údaje zpracováváme za účelem plnění s Vámi uzavřených smluv o poskytování služeb poskytovaných prostřednictvím webových stránkách na adrese www.ifauna.cz – tedy za účelem umožnění diskuse a inzerce na webových stránkách na adrese www.ifauna.cz, některé osobní údaje, a to IP adresu, data http cookies - statistická, e-mailovou adresu zpracováváme též za účelem ochrany našich oprávněných zájmů, tedy umožnění řádného a komfortního fungování webových stránek na adrese www.ifauna.cz, zasílání obchodních sdělení za podmínek § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a prevenci a odhalování trestné činnosti, jež by mohla být páchána prostřednictvím webových stránek na adrese www.ifauna.cz, některé osobní údaje, a to data http cookies – marketingová zpracováváme na základě Vašeho souhlasu s jejich zpracováním.
 10. Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po nezbytně dlouhou dobu, a to po dobu trvání smluvního vztahu s námi, a dále pak v případě osobních údajů uvedených v bodě 2. písm. B) v případě IP adresy po dobu 24 měsíců od ukončení trvání smlouvy z důvodu ochrany našich oprávněných zájmů specifikovaných v bodě 5., v případě dat http cookies po dobu nezbytnou ke splnění účelů těchto dat nebo po dobu trvání Vašeho souhlasu v případě dat http cookies - marketingová, a v případě e-mailové adresy po dobu trvání podmínek § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti z důvodu ochrany našich oprávněných zájmů specifikovaných v bodě 6.
 11. Vaše osobní údaje nepředáváme žádným jiným třetím osobám, a to ani v rámci ČR, ani do zahraničí s výjimkou postupu při platbě platební kartou užitou k úhradě platby v rámci využívání služby „f-konto“, kdy jsou osobní údaje zachycené na platební kartě předávány za účelem realizace úhrady třetí osobě provozující platební bránu, a to společnosti Global Payments Europe, s.r.o. (GPE); prostřednictvím webových stránek na adrese www.ifauna.cz může docházet ke zpracovávání od Vás třetími osobami získaných osobních údajů i třetími osobami, a to v rozsahu dat http cookies – marketingová, na základě Vámi uděleného souhlasu prostřednictvím „cookies lišty“ nebo dat http cookies – statistická, jelikož jsou nezbytné pro účely jejich oprávněných zájmů, spočívajících v umožnění technického zlepšování jimi poskytovaných reklamních služeb realizovaných prostřednictvím webu na adrese www.ifauna.cz. Vaše osobní údaje jsou zobrazovány na webových stránkách s výjimkou přezdívky (loginu) jen na základě Vašeho požadavku. Vaše osobní údaje nezískáváme od žádných třetích osob. Je Vaším právem se na nás kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem týkajícím se zpracovávaných osobních údajů či získání potvrzení, že osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány a za jakých podmínek.
 12. Udělený souhlas ke zpracovávání osobních údajů – data http cookies - marketingová (a to včetně souhlasu uděleného třetím osobám) je možné kdykoli odvolat či upravit, a to prostřednictvím „cookies lišty“, kterou lze otevřít kliknutím na odkaz „Upravit souhlas s cookies“, v dolní části (patičce) webových stránek na adrese www.ifauna.cz. Upozorňujeme Vás, že v případě zakázání ukládání všech dat http cookies prostřednictvím nastavení Vašeho prohlížeče může dojít k snížení či omezení funkčnosti služeb poskytovaných na webových stránkách www.ifauna.cz.
 13. Stejně tak můžete požádat o opravu nepřesných osobních údajů, omezení zpracovávání osobních údajů či jejich výmaz, vždy za splnění podmínek nařízení GDPR. V případě registrace na webových stránkách www.ifauna.cz Váš uživatelský profil také umožňuje jeho deaktivaci, přičemž může být opětovně na Vaši žádost aktivován. Rovněž máte právo požadovat, abychom omezili zpracování osobních údajů Vaší osoby. Osobní údaje, které zpracováváme, můžete také přenést k jinému správci údajů.
 14. Můžete vznést z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány z důvodu, že jsou nezbytné pro účely ochrany našich oprávněných zájmů nebo pro účely přímého marketingu. Proti postupu při zpracovávání osobních údajů jste oprávněni též podat stížnost u dozorového orgánu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů.

V Brně dne 1. 1. 2022

iFauna.cz s.r.o.