Nejdůležitější pravidla a doporučení

vyplývající z uzavření smlouvy o poskytování služeb a podmínek užití

  1. Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla diskuse, inzerce a podmínky užití webové stránky www.iFauna.cz
  2. V případě nedodržování pravidel může být uživatelský účet zablokován nebo smazán
  3. Veškeré informace na webové stránce www.iFauna.cz vkládané uživateli jsou nezávazného charakteru. Provozovatel iFauna.cz neodpovídá za pravdivost jejich obsahu.
  4. Uživatel nesmí v rámci webové stránky www.iFauna.cz ukládat nebo šířit informace, jejichž obsah je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy účinnými v České republice
  5. Vložením autorského díla poskytuje autor provozovateli iFauna.cz licenci k zveřejnění tohoto autorského díla na webové stránce www.iFauna.cz
  6. Provozovatel iFauna.cz neodpovídá za obchod uzavřený s jiným uživatelem na základě inzerce nebo diskuse na webové stránce www.iFauna.cz
  7. Uživatel může kdykoliv kontaktovat administrátory webové stránky www.iFauna.cz prostřednictvím e-mailu nebo soukromé zprávy.
  8. Cílem administrátorů je udržovat co nejkvalitnější webové stránky, na kterých budou vždy spokojení uživatelé.

Děkujeme za dodržování pravidel a přejeme příjemně strávené chvíle u stránek iFauna.cz.
Tým administrátorů iFauna.cz

Podmínky užití webové stránky iFauna.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto podmínky (dále jen „podmínky užití“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní společností iFauna.cz s.r.o., se sídlem Římská 103/12, PSČ 120 00, Praha 2 - Vinohrady, IČ: 25599666, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (dále jen „poskytovatel“) a třetími osobami (dále jen „uživatel“) vznikající ze smluv o poskytování služeb (dále jen „smlouva o poskytování služeb“) uzavíraných prostřednictvím webové stránky poskytovatele umístěné na internetové adrese https://www.ifauna.cz/ (dále jen „webová stránka“).

1.2. Práva a povinnosti mezi poskytovatelem a uživatelem dále upravují pravidla diskusí a pravidla inzerce, které tvoří přílohu č. 1 podmínek užití. Podmínky užití, pravidla diskusí a pravidla inzerce tak tvoří nedílnou součást smlouvy o poskytování služeb. Podmínky užití se vztahují v mezích zákonné ochrany a podmínek uvedených v čl. 11 podmínek užití na případy, kdy uživatelem je spotřebitel ve smyslu § 419 občanského zákoníku (dále jen „spotřebitel“).

1.3. V souladu s ustanovením § 1752 občanského zákoníku smluvní strany ujednávají, že poskytovatel může podmínky užití v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Změna podmínek užití bude uživateli oznámena elektronickou poštou na jeho adresu uvedenou v uživatelském účtu (čl. 3) nebo u vloženého inzerátu. Změnu podmínek užití může uživatel odmítnout a smlouvu o poskytování služeb v takovém případě písemně vypovědět ve výpovědní době, která činí jeden (1) měsíc.

2. Uzavření smlouvy o poskytování služeb

2.1. Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb provede uživatel vyplněním údajů v registračním formuláři na webové stránce a odesláním těchto údajů poskytovateli kliknutím na tlačítko „Registrovat“ nebo vyplněním údajů ve formuláři pro vložení inzerátu a kliknutím na tlačítko „Dokončit“ (dále jen „objednávka“). Údaje uvedené uživatelem v objednávce jsou pro účely podmínek užití považovány za správné.

2.2. V návaznosti na doručení objednávky, učiněné prostřednictvím registračního formuláře poskytovateli, zobrazí poskytovatel uživateli možnost se přihlásit do uživatelského účtu uživatele, v návaznosti na doručení objednávky učiněné prostřednictvím vložením inzerátu bude tento inzerát zveřejněn na webové stránce (dále společně jen „akceptace“). Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se nepoužije. Doručením akceptace uživateli je smlouva o poskytování služeb uzavřena.

2.3. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb (odmítnout registraci uživatele či vložení inzerátu), a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu o poskytování služeb (včetně podmínek užití). Poskytovatel má za těchto podmínek též právo od již uzavřené smlouvy o poskytování služeb odstoupit.

3. Uživatelský účet

3.1. Na základě registrace uživatele provedené na webové stránce může uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní webové stránky (označován též jako „profil uživatele“ nebo též „moje iFauna“). Ze svého uživatelského rozhraní může uživatel zejména provádět správu svých údajů, vkládat a odstraňovat informace o své osobě, provádět jejich správu, vkládat jiné informace a dále vkládat fotografie a audiovizuální záznamy (dále jen „uživatelský účet“).

3.2. Uživatelský účet uživatele bude zprovozněn v návaznosti na registraci uživatele na webové stránce (vyplnění požadovaných údajů uživatelem).

3.3. Při registraci na webové stránce je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Osobní údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu jsou poskytovatelem považovány za správné. Každý uživatel může mít pouze jeden uživatelský účet.

3.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany uživatele.

3.5. Poskytovatel může uživateli znemožnit využívat uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy uživatel poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb (včetně podmínek užití, pravidel diskusí a pravidel inzerce). Poskytovatel má za těchto podmínek též právo od uzavřené smlouvy o poskytování služeb odstoupit.

4. Podmínky služby

4.1. Na základě smlouvy o poskytování služeb je uživatel oprávněn přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského rozhraní může uživatel zejména provádět správu svých údajů, vkládat a odstraňovat informace o své osobě provádět jejich správu, vkládat jiné informace a dále vkládat fotografie a audiovizuální záznamy a dále může uživatel prostřednictvím svého uživatelského rozhraní komunikovat určeným způsobem s dalšími osobami (dále jen „služba“). Součástí služby je též možnost vkládat inzeráty na webové stránky, automatická komunikace webové stránky s uživatelem po vložení inzerátu, možnost využívat k úhradě ceny za vkládané zpoplatněné inzeráty systému f-konto, komunikovat s ostatními uživateli webové stránky prostřednictvím interní pošty a vkládat příspěvky na diskusi na webových stránkách. Součástí služby není možnost odstraňovat či spravovat již vložené příspěvky na diskusi na webových stránkách či již v diskusi vložené fotografie a audiovizuální záznamy.

Uživatel je oprávněn požádat o úpravu či odstranění již vloženého příspěvku na diskusi na webových stránkách či již v diskusi vložené fotografie a audiovizuálního záznamu. Poskytovatel žádosti může vyhovět, pokud se požadovaná úprava či odstranění nedotkne celistvosti obsahu diskuse či obsahu webové stránky a současně nebude v rozporu s  oprávněnými zájmy poskytovatele.

4.2. Službu nemusí poskytovatel poskytovat v případě, že jejímu poskytování brání potíže na straně uživatele nebo na straně jiných osob. Službu tak nemusí poskytovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.

4.3. Při poskytování služby může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality služby.

4.4. Veškerá doporučení a informace zobrazovaná v rámci služby a na webové stránce jsou nezávazného charakteru, což bere uživatel na vědomí. Uživatel je ohledně využití těchto doporučení a informací povinen vždy kontaktovat odborného poradce.

4.5. Služba spočívající v umožnění účasti v diskusi na webových stránkách je poskytována bezplatně. Služba spočívající ve vkládání inzerátů je v závislosti na typu inzerce zvolené uživatelem poskytována bezplatně či za úplatu, v případě uživatele, jenž není spotřebitelem, pak výhradně za úplatu. Některé zvláštní druhy inzerce (např. prodej krmiva, výkup zvířat) je též zpoplatněn i pro spotřebitele dle ceníku poskytovatele. Úplata za zveřejnění inzerátu je stanovena ceníkem poskytovatele uvedeným u formuláře pro vkládání inzerátu a zahrnuje DPH. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění inzerátu, pokud byla nabídnutá nebo dohodnutá úplata zobrazena uživateli na webových stránkách chybně. Úplata je splatná po vložení inzerátu před jeho zveřejněním a její obdržení poskytovatelem je podmínkou pro zveřejnění inzerátu. Neprovede-li uživatel, jenž není spotřebitelem, úhradu úplaty, nebude již vložený inzerát poskytovatelem zveřejněn.

4.6 Pro úhradu úplaty za vložení inzerátu či drobných plateb za jiné placené služby na webové stránce je možné mimo jiné užít systém F-konto a bankovním převodem převést peněžní prostředky na toto konto. Následně je možné provádět okamžité on-line platby na webové stránce prostřednictvím F-konta. F-konto je vytvořeno automaticky po zaregistrování uživatele. Uživatel není povinen F-konto užívat. Zvolenou peněžní částku uživatel převede na bankovní účet poskytovatele číslo: 2700571575/2010 pro ČR a Slovensko. Platbu lze provést převodem z účtu nebo prostřednictvím platební karty. Variabilní symbol platby = číslo F-konta uživatele. Jakmile budou peněžní prostředky připsány na F-konto uživatele, bude uživatel upozorněn e-mailem.

5. Využívání služby

5.1. Uživatel nesmí v rámci služby ukládat nebo šířit informace, jejichž obsah je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy účinnými v České republice či v jiných zemích, kde je služba dostupná, a to zejména obsah, jehož zpřístupnění veřejnosti:

5.1.1. zasahuje do autorských práv či práv souvisejících s právem autorským třetích osob,

5.1.2. zasahuje do práv na ochranu osobnosti třetích osob,

5.1.3. porušuje právní normy směřující k ochraně proti nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejích příslušníků.

5.2. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za nastavení provedená uživatelem v uživatelském účtu.

5.3. Uživatel nesmí v rámci služby rozesílat nevyžádaná obchodní sdělení. Uživatel nesmí v rámci služby rozesílat informace, jež nápadně připomínají služby nebo aplikace třetích osob, za účelem zmatení či uvedení v omyl uživatele internetu (phishing). Uživatel nesmí v rámci služby šířit počítačové viry.

5.4. Uživatel nesmí v rámci služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení poskytovatele, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu.

5.5. Uživatel nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz serveru poskytovatele, na kterém je služba provozována, nebo provádět jiné útoky na tento server, ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě. Uživatel nesmí uživatelský účet a službu využívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání služby další zákazníky poskytovatele či jinak nepřiměřeně omezoval poskytovatele. Uživatel zejména nesmí server poskytovatele, na kterém je služba provozována, zatěžovat automatizovanými požadavky.

5.6. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost za obsah informací ukládaných uživatelem. Uživatel bere dále na vědomí, že poskytovatel neodpovídá za protiprávní jednání uživatele.

5.7. Poskytovatel je oprávněn (avšak nikoliv povinen) provádět preventivní kontrolu informací ukládaných nebo šířených uživatelem v rámci služby. V případě, že by obsah těchto informací porušil nebo mohl porušit podmínky užití (včetně pravidel diskusí a pravidel inzerce), obecně závazné právní předpisy nebo dobré mravy, je poskytovatel oprávněn tyto informace smazat či zabránit jejich šíření a dále je poskytovatelem oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit. V případě, že v souvislosti s uložením nebo šířením informací uložených nebo šířených uživatelem v rámci služby bude vůči poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, je poskytovatel oprávněn neprodleně odstranit obsah informací uložených nebo šířených uživatelem v rámci služby.

5.8. V případě, že v souvislosti s plněním smlouvy o poskytování služeb bude vůči poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, zavazuje se uživatel předat poskytovateli bezodkladně veškeré dokumenty a podklady nezbytné k úspěšnému vedení sporu s touto třetí osobou. V případě, že by taková třetí osoba tvrdila, že uložením nebo šířením informací uložených nebo šířených uživatelem v rámci služby byla porušena její práva, zejména práva k předmětům autorskoprávní ochrany, nebo tím, že došlo k nekalosoutěžnímu jednání, zavazuje se uživatel hradit poskytovateli veškeré účelně vynaložené náklady, které poskytovateli v souvislosti se sporem s takovou třetí osobou vzniknou.

5.9. Uživatel bere na vědomí, že texty, fotografie, grafická díla a další prvky obsažené na webové stránce nebo dostupné v rámci služby mohou být jednotlivě a/nebo jako celek (dále společně jen jako „autorská díla“) chráněny autorským právem. Databáze nacházející se na webové stránce nebo dostupné v rámci služby jsou chráněny zvláštním právem pořizovatele databáze. Není-li s poskytovatelem smluveno písemně jinak, může k oprávněnému užití autorských děl dojít pouze v rozsahu a způsoby stanovenými rozhodným právním řádem. Zejména není uživateli dovoleno užití autorských děl ve formě jejich rozmnožování (kopírování) za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a dále jejich užití ve formě rozšiřování, půjčování, vystavování či sdělování díla veřejnosti (včetně sdělování veřejnosti prostřednictvím internetu).

6. Licenční ujednání

6.1. V případě, že uživatel v rámci služby uloží nebo bude šířit informace (nehmotné statky), které podléhají ochraně některým z práv k duševnímu vlastnictví (dále jen „dílo“), uděluje uživatel uložením nebo šířením díla v rámci služby poskytovateli oprávnění k výkonu práva dílo užít (licence), a to za podmínek níže uvedených. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.1 podmínek užití.

6.2. Licence k dílu je poskytována jako bezúplatná ke všem způsobům užití (včetně sdělování díla veřejnosti prostřednictvím internetu), a to v neomezeném množstevním a územním rozsahu. Poskytovatel může oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence). Poskytovatel je oprávněn licenci k dílu postoupit třetí osobě. Poskytovatel nabývá licenci k dílu okamžikem jeho uložení nebo šíření v rámci služby. Licence je poskytnuta na dobu deseti (10) let od okamžiku uložení nebo šíření díla v rámci služby. Poskytovatel není povinen licenci využít.

6.3. Poskytovatel je oprávněn k úpravám, změnám či zpracování díla, k jeho zařazení do souboru a k jeho spojení s jiným autorským dílem (či počítačovým programem), přičemž k úpravám, změnám či zpracování díla může docházet i prostřednictvím třetích osob. V případě změn díla provedených poskytovatelem (třetími osobami pověřenými poskytovatelem) je poskytovateli poskytnuta licence i k takto změněnému dílu. Poskytovatel je oprávněn uvádět dílo na veřejnost pod svou obchodní firmou. V případě, že se jedná o nezveřejněné dílo, je poskytovatel oprávněn k jeho zveřejnění. U díla bude poskytovatelem vždy uváděna přezdívka (nick) uživatele, který dílo v rámci služby vložil.

6.4. Ustanovení čl. 6.1 až 6.3 podmínek užití se ohledně oprávnění poskytovatele použijí přiměřeně i na případy, kdy příspěvek uživatele nepodléhá ochraně autorským právem.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Poskytovatel nevyžaduje uhrazení zálohy či jiné obdobné platby.

7.2. Uživatel bere na vědomí, že počítačové programy tvořící webovou stránku jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či užívat počítačové programy, k nimž je vykonavatelem majetkových práv či uživatelem poskytovatel.

7.3. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, a to konkrétně ustanoveními § 1914 a násl. občanského zákoníku. Uživatel může uplatnit svá práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady služeb u poskytovatele zejména na adrese jeho sídla nebo elektronickou poštou na kontaktní adrese (čl. 12.4).

8. Ochrana osobních údajů a svolení k zasílání obchodních sdělení

8.1. Ochrana osobních údajů uživatele je poskytována nařízením EU č. 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů („dále jen nařízení GDPR“). Veškeré informace o zpracovávání osobních údajů jsou uživateli dostupné transparentně mimo tyto podmínky užití v souladu s požadavky nařízení GDPR.

8.2. Poskytovatel sděluje uživateli, že webové stránky využívají stejně jako ostatní webové stránky tzv. „cookies“. Cookies jsou ukládány do počítače uživatele a umožňují webové stránce fungovat nebo např. též zapamatovat si důležité informace a nastavení uživatele, které uživateli ulehčí další její používání, nebo sledovat statistiky návštěvnosti a užívání webových stránek a tím jejich vylepšení, případně umožňují marketingové využití webových stránek a přizpůsobení obsahu reklamy na webových stránkách. Pokud nechce uživatel cookies používat, musí uživatel ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu týkající se užívání cookies a provést patřičné nastavení upravující ukládání cookies do počítače uživatele. Již uložené cookies může uživatel kdykoli ze svého počítače smazat. Zablokuje-li uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé (nebo v případě některých technických nezbytných cookies) žádné funkce webové stránky. Detailní informace o využívání cookies a zpracování osobních údajů jsou dostupné transparentně mimo tyto podmínky užití v souladu s požadavky nařízení GDPR.

8.3. Uživatel souhlasí ve smyslu § 7 zákona o některých službách informační společnosti se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany poskytovatele souvisejících se službami nebo podnikem poskytovatele na adresu uživatele uvedenou v uživatelském účtu nebo v případě neregistrovaného uživatele při vložení inzerátu na webové stránky (dále jen „adresa uživatele“) a se zasíláním obchodních sdělení třetích osob na adresu uživatele. Uživatel souhlasí se zasíláním informací třetími osobami, které taktéž využívají službu, na adresu uživatele.

9. Trvání smlouvy o poskytování služeb

9.1. Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti uzavřením. Smlouva o poskytování služeb je uzavřena na dobu neurčitou.

9.2. Uživatel je oprávněn smlouvu o poskytování služeb kdykoli vypovědět, a to písemným sdělením učiněným vůči poskytovateli na adresu jeho sídla nebo sdělením prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na . Výpověď smlouvy o poskytování služeb podle tohoto článku je účinná okamžikem doručení poskytovateli. Není-li smluveno jinak, zaniká smlouva o poskytování služeb okamžikem účinnosti této výpovědi. Uživatel v případě dočasného přerušení poskytování služby může využít možnosti uživatelský účet dočasně deaktivovat.

9.3. V případě, že uživatel poruší některou svou povinnost vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb (včetně podmínek užití, pravidel diskusí a pravidel inzerce) nebo z obecně závazných právních předpisů nebo i v jiných případech, může poskytovatel smlouvu o poskytování služeb vypovědět. Výpověď smlouvy o poskytování služeb podle tohoto článku je účinná okamžikem doručení uživateli. Není-li smluveno jinak, zaniká smlouva o poskytování služeb okamžikem účinnosti této výpovědi. Výpověď nevyžaduje písemnou formu a může být učiněna též elektronicky prostřednictvím e-mailu.

9.4. Ukončením účinnosti smlouvy o poskytování služeb není dotčena licence poskytnutá poskytovateli dle čl. 6 podmínek užití.

10. Doručování – právní jednání

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence týkající se právních jednání souvisejících se smlouvou o poskytování služeb bude druhé smluvní straně doručena elektronickou poštou. Uživateli je doručováno na adresu uživatele – adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo uvedenou při vložení inzerátu.

10.2. Zpráva je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.

11. Ustanovení na ochranu spotřebitele

11.1. Ustanovení tohoto článku se použije výlučně pro případ, kdy uživatel je spotřebitelem.

11.2. Veškeré informace o poskytovateli včetně informací kontaktních jsou uvedeny na webové stránce. Poskytovatel spotřebiteli sděluje, že uzavřená smlouva o poskytování služeb bude u něho uložena v elektronické podobě a na žádost spotřebitele k ní umožní spotřebiteli přístup po dobu jejího trvání; smlouva je uzavírána v českém jazyce. Jednotlivé kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou popsány v čl. 2 těchto podmínek užití. Jakékoli změny v registračním formuláři či formuláři pro vložení inzerátu je možné učinit až do jeho konečného potvrzení. Pro poskytovatele nejsou závazné žádné kodexy chování. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby, poskytovatel si neúčtuje jakékoli poplatky.

11.3. Spotřebitel souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s poskytováním služeb dle smlouvy o poskytování služeb neprodleně po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb. Spotřebitel tak nemá právo odstoupit od uzavřené smlouvy o poskytování služeb ve smyslu § 1837 písm. a) občanského zákoníku ve lhůtě čtrnácti dnů bez udání důvodu. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy o poskytování služeb a provozovatel s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí provozovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

11.4. Práva z vadného plnění ve smyslu § 1914 a násl. občanského zákoníku (dále jen „reklamace“) je spotřebitel oprávněn uplatnit u poskytovatele. Poskytovatel je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Poskytovatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se poskytovatel se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení ve smyslu § 19 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

11.5. Poskytovatel informuje spotřebitele, že v případě vzniku sporu mezi spotřebitelem a poskytovatelem, který se nepodaří vyřešit smírně, je spotřebitel oprávněn obrátit se na věcně příslušný subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, jímž je Česká obchodní inspekce. Internetová adresa České obchodní inspekce je www.coi.cz, kde jsou dostupné veškeré další informace.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem.

12.2. Je-li některé ustanovení podmínek užití neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.3. Poskytovatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb na třetí osobu, s čímž uživatel souhlasí.

12.4. Kontaktní údaje poskytovatele: adresa elektronické pošty

V Brně dne 22. 5. 2018

iFauna.cz s.r.o.

Informace o zpracování osobních údajů (dle nařízení GDPR)