Amatérská dostihová licence

Přidejte téma
Přidejte téma
Otočit řazení příspěvků Otočit řazení příspěvků
10.12.2018 20:16
Chzv

XXX.XXX.166.41

Jaký je rozdíl mezi amatérskou dostihovou licencí a dostihovou licencí?

10.12.2018 20:31
Arbora

XXX.XXX.88.35

Jazdec amatér
a) nikdy nejezdil dostihy za mzdu nebo odměnu, b) dovršil v době podání žádosti 15. rok života, c) uzavřel úrazové a životní pojištění,
d) složil předepsané zkoušky,
e) v předchozím kalendářním roce byl držitelem licence jezdce amatéra a startoval minimálně ve třech dosti- zích; nemá-li potřebný počet startů, musí absolvovat týdenní praktickou stáž u trenéra z povolání uvede- ného v seznamu osob vybraných k tomuto účelu ne- bo získat jeho písemné doporučení (Seznam vybraných trenérů z povolání schvaluje Jockey Club ČR a každoročně uveřejňuje ve Věstníku ČT),
f) při první životní žádosti o vydání licence jezdce ama- téra musí prokázat teoretickou a praktickou průpravu způsobem stanoveným Jockey Clubem ČR,
g) jezdec amatér, který měl v minulosti vydánu licenci jezdce amatéra, avšak ne v loňském roce, musí v každém případě složit teoretickou zkoušku před ko- misí jmenovanou Jockey Clubem ČR, o nutnosti složení praktické zkoušky rozhodne zkušební komi- se,
h) pokud žadatel o udělení licence jezdce amatéra ne- dosáhl minimálně pěti vítězství, musí být žádost do- ložena doporučením trenéra dostihových koní z povolání.
Licence jezdce amatéra opravňuje držitele ke startu ve všech dostizích vypsaných pro jezdce amatéry, dále v dostizích III. a nižší kategorie pro tříleté a starší koně
67
do výše ceny stanovené každoročně před začátkem dostihové sezóny Jockey Clubem ČR a ve všech pře- kážkových dostizích, přičemž Jockey Club ČR může účast jezdců amatérů v překážkových dostizích zvlášt- ním předpisem omezit nebo podmínit.
Jezdec amatér, který dosáhl v rovinových dostizích 30 vítězství, se může zúčastnit všech dostihů vypsaných podle tohoto Dostihového řádu s výjimkou dostihů vy- hrazených pro jezdce žáky a dostihů kategorií G, L a NL.
Jezdec amatér má nárok na hrazení cestovních ná- kladů spojených s ježděním dostihových koní. Tento nárok mu vzniká vůči majiteli dostihového koně. Rov- něž je jezdci amatérovi povoleno přijmout čestné ceny.
Pokud se dostihu účastní dostihový kůň, na němž má určitý jezdec amatér byť jen částečný vlastnický nebo nájemní/pachtovní podíl, nesmí tento jet jiného koně.
Jezdci amatérovi může být po složení předepsaných zkoušek na základě žádosti udělena licence jezdce z povolání, a to:
a)jezdce, pokud dostatečně prokáže minimálně tříletou
praxi v ježdění dostihových koní a vítězství v mini-
málně 30 dostizích,
b)jezdce žáka, pokud byl přijat ke studiu na odborném
učilišti. Doba jeho amatérské kariéry mu může být započtena až do výše poloviny učební doby, pokud se zúčastnil alespoň 20 dostihů, v nichž nebyl posti- žen žádnou sankcí

V jednotlivých krajinách sa podmienky pre udelenie amatérskej licencice môžu líšiť. V skratke je ale amatér jazdec, ktorý sa tým neživí.
http://dostihyjc.cz/download/dostihy/DR_2018clear.pdf

Přidejte reakci

Přidat smajlík