Chov výstavních zebřiček – 3. část Genetika chovu

Chov výstavních zebřiček – 3. část Genetika chovu
rudoprsá kresba; černoprsá kresba
Zakladatelé chovu A, C bratři požadovaných vlastností barvy, postavy, typu … U samců vidíme kresbu. Samičky B, D mohou být nepříbuzné, požadovaných vlastností barvy, postavy, typu … Potomstvo
Zakladatel chovu A požadovaných vlastností barvy, postavy, typu, kresby … Samičky B, C mohou být nepříbuzné, požadovaných vlastností barvy, postavy, typu …

V této části se chci zmínit a popsat druhy plemenitby v chovu. Vhodná je kombinace mezi liniovým a selekčním chovem. Musíme počítat s různými problémy a sníženou schopností rozmnožování, životaschopností, plodností, výskytem různých deformací apod.

Pokud chceme vyšlechtit novou, nebo vylepšit a ustálit stávající mutaci, můžeme postupovat podle uvedených diagramů a používáme při křížení jejich kombinace. Při páření mutací je dobré se orientovat podle diagramů křížení. Dále chovatel potřebuje mít minimální znalosti o mutační genetice, zdali je barva recesivní, na pohlaví vázaná, dominantní či jiná. Pokud se v chovné linii vyskytne lepší jedinec než zlepšovatel, tak s ním založíme nový kmen a použijeme ho jako zakladatele.

Pokud víte, jak vypadali rodiče, a něco o genetice, tak dokážete odhadnout, který pták štěpí na jakou barvu. Potom chci varovat všechny chovatele a hlavně začínající nebo ty, kteří chtějí někam posunout svůj chov, aby si dali pozor na zdvojenou kresbu. Viz foto. Tito ptáci nejsou pro prezentaci na výstavách, ale mohou posloužit někomu v chovu pro radost. Pokud víme, jací byli rodiče, tak bych se nebál je zařadit do chovu, ale musím vědět, jaký vhodný protějšek mu dát.

Liniový chov

Je to způsob úzké příbuzenské plemenitby, při které se koncentrují určité sledované vlohy. Musíme však pečlivě sledovat všechny ostatní vlohy, zejména nežádoucí, protože i ony se koncentrují. Nejdůležitější je při liniovém chovu sledovat zdravotní stav potomků, protože jejich odolnost klesá.

Při liniovém chovu rozeznáme „otcovskou“ a „mateřskou linii“.

Ta slouží k ustálení buď otcových, či matčiných znaků a vyšlechtění nových barev a mutací. Provádí se to tak, že v „otcovské linii“ páříme otce + dceru, dále pak s jeho vnučkou atd. V „mateřské linii“ páříme matku + syna, dále pak s jejím vnukem atd.

Příbuzenská plemenitba

Chovatel musí mít nejdříve jasno, o jaký stupeň příbuzenské plemenitby jde. Pochází-li jedinec přímo z druhého, jsou oba příbuzní v přímé linii (děd, syn, vnuk).

Pochází-li dva jedinci z jednoho a téhož jedince, jsou vzájemně příbuzní v pobočné linii. Mají-li stejného otce i matku, jsou to bratři a sestry.

Mají-li jen otce nebo matku společnou, tak jsou vlastní polobratři (nevlastní bratři) a polosestry (nevlastní sestry).

Příbuzenskou plemenitbu ptáků náležících k I. až V. řadě předků rozdělujeme na:

1. pokrevní – páření rodičů s dětmi, báby s vnuky a sourozenci navzájem.

2. blízkou – páření strýce s neteří, tety se synem, bratranců a sestřenic navzájem.

3. vzdálenější – páření dalších příbuzných, pravnuků a pravnuček.

Staré plemenářské pravidlo říká, že podobné s podobným dá podobné. Dva jedinci příbuzní jsou si více podobní než dva cizí krve. Čím blíže jsou příbuzní, tím je podobnost větší. Páříme-li dva příbuzné, zesílíme a upevníme v jejich potomstvu podobnost. Zesílíme tím všechny vlastnosti jak žádoucí, tak nežádoucí. V tom je příčina všech úspěchů a všech nebezpečí příbuzenské plemenitby. U ptáků, kteří jsou udržováni přísným výběrem od všech nepříznivých vloh, se vyskytují daleko řidčeji škodlivé jevy. To jsou následky příbuzenské plemenitby, což se dá vysvětlit podle Mendelových zákonů.

Geniální chovatelé ve světě, kteří nejužší příbuzenskou plemenitbu (pokrevní) provádějí, docílili tak velkých úspěchů, protože uměli vybírat příbuzné ptáky, kteří měli znaky žádoucí a neměli nežádoucí vlohy. Z toho vyplývá, že příbuzenská plemenitba zůstává vyhrazena jen vynikajícím chovatelům s největšími znalostmi a zkušenostmi, zatímco příbuzenská plemenitba mírnější a vzdáleného stupně je již považovaná za uznanou složku cílevědomého chovatele a jeho chovatelského plánu.

Selekční chov

Je způsob křížení několika nejlepších ptáků stejného fenotypu (vzhledu), kteří se přibližují vašim představám. Při tomto výběru se může chovný kmen od generace ke generaci vždy zlepšovat, zejména pokud se výběr budoucích párů nevybírá podle fenotypu, ale též podle genotypu.

Založení chovné linie

Založení chovné linie je nejdůležitějším krokem. Je dobré sehnat několik výborných ptáků a postupovat podle níže uvedených diagramů. Stejně budete postupovat, pokud budete chtít začít s mutací, s tím rozdílem, že musíte počítat i s barvou ptáka. Je nejlepší odchovat štěpitelné ptáky po vynikajících rodičích a ty dát na patřičnou mutaci. Tím dostaneme nějaké procento nejen mutačních ptáků, ale i štěpitelných v lepší postavě. Zde si musíme uvědomit, že pokud děláme mutace, a tím myslím např. černoprsé rudoprsé, vousaté černoprsé (více na jednom ptáku), tak se nám vždy bude postava zmenšovat.

Při tomto křížení musíme využít mateřský pud a postupovat následovně. V prvním roce samce necháme s první samičkou postavit hnízdo, vysedět mladé a samce ponecháme v páru do stáří mláďat asi 19 dnů. S druhou samičkou ho necháme hnízdit po krátkém čase, tak aby zapomněl na předchozí družku (5 až 10 dnů). Na tento čas zakladatele umístíme tak, aby se neviděli, postačí ho dát do jiné části chovného regálu. Takto postupujeme s každou samičkou alespoň dvakrát nebo třikrát. V obou případech – samec nebo samička zakladatel – je tato cesta přibližně stejně náročná, jak časově, tak materiálně.

V druhém roce vybereme nejlepší potomky z (F1) z obou spojení (polobratry a polosestry) a páříme je mezi sebou. Můžeme i použít spojení otec s vnučkou (B2) nebo zakladatele nechat hnízdit s cizí samičkou dobré kvality, což je osvěžení krve.

Ve třetím roce vybereme nejlepší a nejzdravější samce i samice z F2 a páříme ze spojení zakladatel x cizí samice. Pokud potomci po tomto spojení ukážou lepší kvalitu, tak byla šlechtitelská práce dobrá.

Plemenná kniha

Slouží k rychlé a snadné orientaci v chovu, jelikož málokterý chovatel si pamatuje veškeré podrobnosti, čísla kroužků a stáří ptáčků.

Zde si zaznamenáváme přesné údaje o ptácích, chovných párech, počtech mladých, vajíček, různé odchylnosti, data klubání a čísla kroužků. Podle těchto podrobností sestavujeme chovné páry, jelikož máme zde uvedeny veškeré podrobnosti jako datum líhnutí, počet sourozenců, jejich barva, rodiče, čísla kroužků, majitele, a velmi dobré je zde uvádět též povahové vlastnosti. V chovu se nám často vyskytují problémy při hnízdění, ty jsou nejčastějším kamenem úrazu při cíleném nebo výstavním chovu. Bohužel těmto problémům se nevyhneme, jelikož šlechtění je jistý stupeň degenerace, a musíme s tímto problémem bojovat neustále.

Osobně jsem si zavedl rodokmeny s fotkami mladých a jejich rodičů, protože každý ptáček má trochu jinou kresbu a odstín barvy, držení těla. Potom pokud sestavuji páry, tak si každého ptáka mohu prohlédnout na fotce. Obrázek vždycky ukáže přesný odstín barvy, protože zebřička nikdy neposedí a tyto malé chyby nejdou vidět. U ptáků si vedu i obyčejný sešit a píšu tam základní údaje, které potom přepíšu do elektronických listů. Již nyní to oceňuji při prohlížení a výběru ptáků do chovu a skládání párů.

Základní symboly a zkratky

V psaném textu se často setkáme se symboly a zkratkami, které mají svůj význam. Zde uvádím nejčastěji používané zkratky a jejich vysvětlení.

1,0 – označení pro samce

0,1 – označení pro samici

1,1 – označení samce a samice

3,2 – označení tří samců a dvou samic

0,0,4 – označení čtyř ptáků bez určení pohlaví

x nebo : – označení křížení mezi samcem a samicí

P – rodičovský pár

F1 – první filiální generace, mláďata od P

F2 – druhá filiální generace, mláďata od F1

B1 – první generace zpětného křížení mláďat F1 s jedním z rodičů

B2 – druhá generace zpětného křížení mláďat B1 s jedním z prarodičů (liniový chov)

1F – jednofaktorová vloha

2F – dvoufaktorová vloha

let. – letální faktor, je u některých mutací při 2F

dom. – zkratka pro dominantní

rec. – zkratka pro recesivní

int. – zkratka pro intermediální, je to „smíšená“ vlastnost, mláďata se nepodobají ani jednomu z rodičů

/ – označuje vlevo před lomítkem vzhled (fenotyp), vpravo za lomítkem označuje štěpitelnost (genotyp)

hom. – zkratka pro homozygotní neboli čistokrevné, přenáší na všechno své potomstvo stejné vlohy

het. – zkratka pro heterozygotní neboli štěpitelné, přenáší na své potomstvo nestejnoměrné vlohy

fenotyp – souhrn všech viditelných znaků

genotyp – souhrn všech dědičných znaků, viditelných i neviditelných (recesivních)

Tímto chci nabádat chovatele, kteří se rozhodnou svůj chov posunout dopředu – jděte do toho! Pokuste se založit fotodokumentaci a propojit ji s rodokmeny, uvidíte krásný přehled v barvách, typech kresby a odstínech základních barev. Zebřičky nedokážou pořádně posedět, abyste si je poctivě prohlédli – to však umožní fotka. Doma večer v klidu potom porovnáte nedostatky v již zmíněných pozicích. Udělal jsem to a stojí to za tu námahu. O fotografování zebřiček a jiné drobotě taky snad později něco napíšu.

Dědičnost mutací
Barva (mutace) Původ Dědičnost Genotyp    1,0 0,1
Šedá (přírodní) původní dominantní Pr/Pr Pr/Pr
Skořicová mutace pohl. vázaná Xz/Xz Xz/Y
Mramorová šedá mutace pohl. vázaná Xm/Xm Xm/Y
Mramorová skořicová kombinace pohl. vázaná Xzm/Xzm Xzm/Y
Světlohřbetá šedá mutace pohl. vázaná Xmh/Xmh Xmh/Y
Světlohřbetá skořicová kombinace recesivní Xzhm/Xzhm Xzhm/Y
Běloprsá šedá mutace rec, pohl. vázaná bp/bp bp/bp
Běloprsá skořicová kombinace dom, pohl. vázaná Xz/Xz, bp/bp Xz/Y, bp/bp
Stříbrná mutace dominantní S/S S/S
Béžová kombinace dom, pohl. vázaná Xz/Xz, S/S Xz/Z, S/S
Černoprsá šedá mutace recesivní cp/cp cp/cp
Černoprsá skořicová kombinace rec, pohl. vázaná Xz/Xz, cp/cp Xz/Y, cp/cp
Oranžovoprsá mutace recesivní rp/rp rp/rp
Oranžovoprsá skořicová kombinace rec, pohl. vázaná Xz/Xz, rp/rp Xz/Y, rp/rp
Bílá mutace recesivní bl/bl bl/bl
Chocholatá mutace dominantní Ch/Ch Ch/Ch
Žlutozobá mutace recesivní zz/zz zz/zz
Strakatost mutace recesivní st/st st/st
Achátová mutace recesivní a/a a/a
Černovousá šedá mutace dominantní Cv/Cv Cv/Cv
Černovousá skořicová kombinace rec, pohl. vázaná Xz/Xz, Cv/Cv Xz/Y, Cv/Cv
Černolící šedá mutace recesivní li/li li/li
Černolící skořicová kombinace dom, pohl. vázaná Xz/Xz, li/li Xz/Y, li/li
Isabelová šedá mutace recesivní is/is is/is
Isabelová skořicová kombinace rec, pohl. vázaná Xz/Xz, is/is Xz/Y, is/is
Šedolící mutace dominantní Li/Li Li/Li
Hnědolící kombinace dom, pohl. vázaná Xz/Xz, Li/Li Xz/Y, Li/Li
Černobřichá šedá mutace recesivní cb/cb cb/cb
Černobřichá skořicová kombinace rec, pohl. vázaná Xz/Xz, cb/cb Xz/Y, cb/cb
Ohodnotťe tento článek:
1
2
3
4
5

Celkové hodnocení (1x):

1
2
3
4
5

Diskuse k článku

Komentáře mohou přidávat pouze přihlášení uživatelé

K tomuto článku zatím nebyly přidány žádné komentáře