Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Co to je, když se řekne zooterapie
Sdílet:

Co to je, když se řekne zooterapie

Psi
Všeobecné

Metoda ucelené rehabilitace za podpory a přítomnosti zvířat, krátce a srozumitelně, i když poněkud kontroverzně nazývaná zooterapie, je podpůrná léčebná metoda, která využívá interakce člověka a zvířete k této činnosti specielně vychovaného. Je prokázáno, že pouhá přítomnost zvířat snižuje u klientů napětí, krevní tlak a zmírňuje stres.

AAA, AAT, AAE

Terapie domácími zvířaty je uznávanou metodou i v zahraničí. Je velmi potěšitelné, že od loňského roku existuje v České republice Canisterapeutická asociace, která sdružuje zájmové neziskové organizace a občanská sdružení zabývající se jak AAA – tedy činností za asistence zvířat, jako je například Návštěvní služba, tak i AAT, tedy terapií za asistence zvířat, kam patří například tzv. polohování se psy. Jestliže používáme termín zvířata, nejsou tedy, navzdory názvu asociace, míněni jen psi. Canisterapeutická asociace sdružuje i organizace, které pracují s jinými druhy zvířat, například s ušlechtilými kočkami. Stejně jako psi, i kočky musí projít zkušebním testem povahy a týmové spolupráce chovatel – kočka, než je jim umožněn vstup do cílových zařízení.

Pojmy AAA, AAT – a další, např. AAE atd. jsou mezinárodně používanými anglickými názvy jednotlivých druhů zooterapie. Například AAA – Animal Assistend Therapy může být jak aktivní, tak pasivní. Pasivní forma může znamenat například umístění voliéry s drobným ptactvem v ústavu sociální péče, či přítomnost akvária ve společenské místnosti nějakého zařízení.

Aktivní formou rozumíme zapojení klientů do péče o zvířata, různé společné hry, procházky. Zde již může dojít k prolínání mezi AAA a AAT – tedy terapeutickým působením přítomnosti zvířete na člověka. A stejně jako v učebním procesu, je zde působení všemi směry: Vznikají vztahy mezi chovatelem a zvířetem, mezi klientem a zvířetem, mezi klientem a chovatelem, atd. včetně rozšíření na další členy týmu, například lékaře, speciálního pedagoga, psychologa, ergoterapeuta atp. Pro označení práce týmu jako terapeutické je jednoznačnou podmínkou přítomnost odborníka v daném oboru a odborné doporučení terapie (lékař, psycholog, psychiatr, atp.).

Zooterapie v Čechách

V zahraničí a nově již i v České republice existují i týmy, které pracují v oblasti krizové intervence. Například občanské sdružení ELVA–HELP, které bylo přijato do Humanitární sekce Integrovaného záchranného systému. Činnost canisterapeutů v této oblasti spočívá především ve zmírnění psychického dopadu traumatizujících událostí na klienty, například i u obětí živelných katastrof či teroristických útoků. V zahraničí pracuje například organizace PET Enrichment Therapy, jejíž programový koordinátor, Bc. Avshalom Beni, pracuje kromě jiného i ve věznicích nebo v domovech pro seniory, kteří přežili holocaust. Tato organizace pracuje jak se psy, tak i s kočkami, kromě jiných i s plemenem ragdoll, tzv. „hadrovou panenkou“ či kočkami bengálskými. V loňském i letošním roce se v Brně konal díky sdružení Filia a zejména zakladatelky canisterapie v České republice, PhDr. Jiřiny Lacinové, na sklonku června Mezinárodní seminář o zooterapiích. Letos byl věnován tvorbě metodiky canisterapie. Semináře se zúčastnilo na 80 delegátů z Rakouska, Německa, Francie, Polska, Slovenska a samozřejmě i z České republiky. Potěšitelné bylo srovnání zooterapie v zahraničí a v České republice, z něhož vyplynulo, že máme světu co nabídnout. Kupříkladu česká metoda polohování se psy sklidila tak velký úspěch, že rakouští kolegové pozvali český tým, aby jim o této metodě přednášel.

Metody

Polohování se psy je rehabilitační metoda, o jejíž objevení a další rozpracování se zasloužila paní Marika Zouharová z Blanska, spolu se sdružením Piafa z Vyškova. Spočívá v těsné interakci mezi postiženým – např. dítětem, ale i seniorem, kdy pejsek kopíruje např. křivku páteře postiženého klienta, umístěného např. na pokrývce, zahřívá ho svým tělem. Dochází k postupnému uvolnění těla klienta a k relaxaci. Polohování se provádí i s několika pejsky najednou, kdy jeden může ležet pod koleny klienta a dva další každý z jedné strany těla. Příjemné uvolnění navodí i relaxační hudba, která polohování doprovází. Často dochází k uvolnění spasmů. Polohování se psy má velký úspěch i při mírnění následků Alzheimerovy chorobu u seniorů.
O tom, že využití zvířat v podpoře rozvoje tělesných i duševních schopností je opravdu nesmírně široké, svědčí i tzv. křížení hemisfér – tedy vedení mentálně opožděného klienta (zejména dětí), aby střídavě ukazoval, kde má zvíře jednotlivé části těla, tak aby se střídala práce obou rukou (křížem) a aby docházelo ke stimulaci střídavě pravé a levé mozkové hemisféry. Tuto metodu představila opět paní Marika Zouharová a Michaela Benešová ze Speciální školy v Blansku na 1. ročníku Mezinárodního semináře již v loňském roce v Brně.
Křížení hemisfér je proveditelné i při práci s kočkami či zakrslými králíky a zcela jistě i s dalšími druhy zvířat.´Jen pro zajímavost: Němečtí kolegové z Tierparku Zittau velmi úspěšně pracují i s lamami, které si klienti mohou vzít s sebou po areálu ZOO na procházku. V USA zase využívají kombinaci ergoterapie a působení zvířat na chlapce s emočními a sociálně patologickými problémy chování na školní farmě s hovězím dobytkem.
Metoda ucelené rehabilitace za podpory a přítomnosti zvířat je dynamicky se rozvíjející oblastí péče o klienty, v níž se stále otevírají nové a nové možnosti, přístupy a techniky a proto je výměna zkušeností nezbytnou podmínkou pro její další rozvoj.

„Děti potřebují zvířata“ a „Zvíře a senior“

Zooterapii jsou věnovány dva Celostátní semináře Nezávislého chovatelského klubu „Děti potřebují zvířata“ a „Zvíře a senior“, které se uskuteční ve dnech 25. a 26. 9. 2004 v Mladé Boleslavi. Nezávislý chovatelský klub pracuje v oblasti Návštěvní služby a jeho prioritou je práce s ušlechtilými kočkami zaměřená na práci se zdravými i handicapovanými dětmi a seniory. V současné době již pracují i smíšené týmy, v nichž jsou zastoupeni pejskové i kočičky. Nejčastěji se pracuje s kočkami sibiřskými a ragdolly. Modifikací Návštěvní služby jsou loutkové pohádky se živými zvířaty, do nichž se aktivně zapojují diváci, zejména děti či senioři, a kdy je rozvíjeno více složek najednou – estetická, rozumová atp. V rozsahu i způsobu, jakým pracuje NCHK, je i tato metoda ojedinělá v Evropě.

Bližší informace: e-mail [email protected], tel. 737 555 650

Autor textu: Daniela Hypšová
Autor fotografií zdroj: Daniela Hypšová
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru