Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Psi, kočky a zákon
Sdílet:

Psi, kočky a zákon

Psi
Všeobecné

I zvířat se týkají zákony a proto není na škodu si osvěžit některé termíny. Od prosince loňského roku platí nová vyhláška. Týká se prakticky všech, kteří se zabývají chovem nebo držením zvířat. Bohužel, za neplnění některých ustanovení, hlavně o „rozmnožování“ mohou být prakticky postihováni jen organizovaní chovatelé. Množitelé psů a koček, kteří toto nemají registrováno jako živnost jsou jen těžko postižitelní. Aby chovatelé psů a koček nemuseli studovat celý zákon a vyhlášku, vypisuji jen ty nejdůležitější části.

409
PŘEDSEDA VLÁDY
vyhlašuje
úplné znění zákona č. 246/1992 Sb.,
na ochranu zvířat proti týrání, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 162/1993 Sb.,
zákonem č. 193/1994 Sb., zákonem č. 243/1997 Sb., nálezem Ústavního soudu, vyhlášeným pod č. 30/1998 Sb.,
zákonem č. 77/2004 Sb., zákonem č. 413/2005 Sb., zákonem č. 77/2006 Sb. a zákonem č. 312/2008 Sb.
ZÁKON
na ochranu zvířat proti týrání
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory, schopnými na různém stupni pociťovat bolest a utrpení, a zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu ze strany člověka.

Část první

OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Účel zákona
(1) Účelem zákona je chránit zvířata, jež jsou živými tvory schopnými pociťovat bolest a utrpení, před týráním, poškozováním jejich zdraví a jejich usmrcením bez důvodu, pokud byly způsobeny, byť i z nedbalosti, člověkem.
§ 2
(1) Zakazuje se týrání zvířat.
(2) Zakazují se všechny formy propagace týrání zvířat
§ 3
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) zvířetem každý živý obratlovec, kromě člověka, nikoliv však plod nebo embryo,
b) volně žijícím zvířetem zvíře, patřící k druhu, jehož populace se udržuje v přírodě samovolně, a to i v případě jeho chovu v zajetí,
c) zvířetem v lidské péči zvíře, které je přímo závislé na bezprostřední péči člověka,
e) zvířetem v zájmovém chovu zvíře, u kterého hospodářský efekt není hlavním účelem chovu, a to buď chované v prostorách k tomu určených nebo v domácnosti, jehož chov slouží především zájmové činnosti člověka, nebo zvíře sloužící člověku jako jeho společník,
h) toulavým zvířetem zvíře v lidské péči, které není pod trvalou kontrolou nebo dohledem fyzické osoby nebo chovatele a které se pohybuje volně mimo své ustájení, výběhové prostory nebo mimo domácnost svého chovatele,
i) opuštěným zvířetem zvíře původně v lidské péči, které není pod přímou kontrolou nebo dohledem fyzické osoby nebo chovatele a ze zjištěných skutečností vyplývá, že ho jeho chovatel opustil s úmyslem se jej zbavit nebo ho vyhnal,
k) chovatelem každá právnická nebo fyzická osoba, která drží nebo chová (dále jen „chová“) zvíře nebo zvířata, trvale nebo dočasně, přemísťuje zvíře, nebo obchoduje se zvířaty,
m) utrpením stav zvířete způsobený jakýmkoliv podnětem nebo zákrokem, kterého se zvíře nemůže samo zbavit a který u zvířete způsobuje bolest, zranění, zdravotní poruchu anebo smrt,
n) nepřiměřenou bolestí bolest neodpovídající povaze potřebného zákroku,
o) usmrcením jakýkoliv zákrok nebo jednání, které způsobí smrt zvířete
r) utracením usmrcení zvířete, pokud možno bezbolestně, stanovenými veterinárními prostředky a vybavením, provedené veterinárním lékařem, osobou odborně způsobilou podle § 17 odst. 1 nebo provedené pod jejich kontrolou,
s) utýráním přivození smrti zvířete v důsledku bolestivého anebo jinou trýzeň zvířeti působícího jednání člověka, které zvíře přežije, ale které má za následek nutnost jeho utracení pro následky z utrpení, anebo usmrcení zvířete zakázanými metodami (§ 5 odst. 8 a § 14 odst. 1),
t) kupírováním uší kosmetický zákrok na obou stranách hlavy zvířete, v jehož důsledku dochází v podobném tvaru ke ztrátě ušního boltce, a tím ke změně vzhledu zvířete,

Doporučuji povšimnout si:
Podle § 2 (2) je tedy propagací týrání zvířat i pokud se na veřejnosti pohybujete se psem s kupírovanýma ušima.
Z § 3 písmeno r) vyplývá, že např. zastřelení nemocného psa myslivcem nebo utopení narozených koťat je protizákonným jednáním.

Vyhláška

ze dne 22. prosince 2008
o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu
§ 7
Podmínky chovu psů a koček
(1) Sdružení právnických nebo fyzických osob, která se zabývají chovem zvířat, a chovatelé, kteří jsou jejich členy, nebo podnikatelé, kteří se v rámci podnikatelské činnosti zabývají chovem zvířat, musí při chovu psů dodržovat tyto podmínky:
a) reprodukce chovných zvířat je přípustná u
1. malých plemen do 50 cm kohoutkové výšky ode dne ukončeného 14. měsíce věku až do dne ukončeného 8. roku věku u fen, ode dne ukončeného 14. měsíce až neomezeně u psů,
2. velkých plemen nad 50 cm kohoutkové výšky ode dne ukončeného 17. měsíce věku až do dne ukončeného 8. roku u fen, ode dne ukončeného 17. měsíce až neomezeně u psů,
b) u fen, které ukončily 8. rok věku, je možné zabřeznutí pouze na základě potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete na začátku říje s dobrozdáním, že zdravotní stav březost umožňuje bez nadměrných rizik,
c) umělou inseminaci může provést pouze osoba odborně způsobilá,
d) fena kojí pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici podle posouzení veterinárním lékařem, ostatním životaschopným štěňatům musí chovatel zajistit náhradní výživu,
e) maximální počet vrhů u chovné feny je 3 za období 24 měsíců, včetně vrhů, kdy fena porodí pouze jedno štěně, ideální počet je jeden vrh ročně,
f) minimální věk pro odběr štěňat od feny je 50 dnů.

(2) Sdružení právnických nebo fyzických osob, která se zabývají chovem zvířat, a chovatelé, kteří jsou jejich členy, nebo podnikatelé, kteří se v rámci podnikatelské činnosti zabývají chovem zvířat, musí při chovu koček dodržovat tyto podmínky
a) reprodukce chovných zvířat je přípustná u koček ode dne ukončeného 1. roku věku do dne ukončeného 9. roku věku, u kocourů ode dne ukončeného 1. roku věku až neomezeně; ve výjimečných případech je možné krytí ode dne ukončeného 9. měsíce věku, a to pouze na základě potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete na začátku říje s dobrozdáním o celkovém zdravotním stavu a tělesné vyspělosti konkrétního zvířete,
b) u koček, které ukončily 9. rok věku, je zabřeznutí možné pouze na základě potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete na začátku říje s dobrozdáním, že zdravotní stav březost umožňuje bez nadměrných rizik,
c) maximální počet vrhů chovné kočky je 3 za období 24 měsíců, včetně vrhů, kdy kočka porodí pouze jedno kotě,
d) kočka smí kojit pouze takový počet koťat, který odpovídá její zdravotní kondici, podle posouzení veterinárním lékařem, ostatním životaschopným koťatům musí chovatel zajistit náhradní výživu
e) minimální věk pro odběr koťat od kočky je 84 dnů.

Část čtvrtá

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 8
Vyhláška č. 192/2004 Sb., o ochraně zvířat při
chovu, veřejném vystoupení nebo svodu, se zrušuje.
§ 9
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministr:
Mgr. Gandalovič v. r.

Pokud to není zcela jasné – poslední možnost pro připuštění feny je den jejich osmých narozenin, krytí kočky je možné do dne jejich devátých narozenin. Štěňata / koťata se pak narodí o dobu březosti později.
Chovatelské organizace, případně chovatelské kluby jednotlivých plemen mají vlastní chovatelské řády, které mohou být přísnější než je stanoveno vyhláškou, ale ne mírnější.
Například ČSCH, Sdružení chovatelů koček je členem mezinárodní organizace FEFe a musí respektovat její pravidla. Proto v chovatelském řádu je určeno, že koťata mohou být odebrána od matky až ve 13 týdnech, to je ve stáří 91 dnů. Výjimečné případy krytí již od stáří 9 měsíců musí být schváleny předem chovatelskou komisí po splnění všech náležitostí. Protože kočky získávají chovnost až po posouzení v otevřené třídě (ve stáří od 10 měsíců), musí být předem vyřešena i výjimka v přiznání chovnosti.

Vyhláška

ze dne 22. prosince 2008
o ochraně zvířat při přepravě

7. Silniční, železniční a letecká přeprava psů a koček
a) Silniční přeprava psů
Psi musí mít zajištěn dostatek prostoru, aby mohli zaujmout přirozenou polohu, která jim umožní korigovat pohyby dopravního prostředku. Psi musí být umístěni v dopravním prostředku tak, aby neohrozili řidiče ani sebe.

b) Silniční nebo železniční přeprava dopravním prostředkem, kdy pes je umístěn v přepravním boxu
Rozměry přepravního boxu musí psu umožnit alespoň pohodlné ležení. Dvířka boxu musí být zajištěna proti samovolnému otevření. Pokud je pes přepravován v boxu, který umožňuje pouze pohodlné ležení, může být takto přepravován pouze po dobu 6 hodin.

d) Silniční, železniční a letecká přeprava koček
Kočky musí být v dopravním prostředku umístěny tak, aby neohrozily řidiče ani sebe. Pokud jsou kočky přepravovány v přepravních boxech, musí mít přepravní box takové rozměry, aby kočka mohla přirozeně stát, snadno se otočit a bez problémů si lehat a vstávat. Přepravní box musí umožnit kočkám pohodlné ležení. Rozměry přepravních boxů se odvozují od velikosti kočky. Box musí být zajištěn proti samovolnému otevření. Box musí být zajištěn proti pohybu v dopravním prostředku. Přeprava více koček v jednom boxu může být uskutečněna pouze v případě, že box svými rozměry odpovídá počtu přepravovaných zvířat.

V autě se ani pes, ani kočka za jízdy nemohou volně pohybovat. Ani držení v rukou spolujezdce nelze považovat za optimální a bezpečné. Psa je vhodné vozit v zavazadlovém prostoru, který opticky i zvukově komunikuje s kabinou vozidla (oddělení mřížkou, síťkou). Také existují bezpečnostní pásy pro psy, které se přidají k pásům zadního sedadla.
Kočky je nejvhodnější vozit v pevném přepravním boxu s mřížkami a optickou komunikací (ne uzavřené v neprodyšné tašce). Kočkám vyhovuje, zvláště koťatům, pokud nejsou v boxu samy, ale musí mít dostatek prostoru alespoň k minimálnímu pohybu. Pauzy při delším cestování jsou zapotřebí nejen pro kočky a psy, ale i pro cestující osoby.

Autor textu: MVDr. Květa Mahelková
Autor fotografií zdroj: Pixabay
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru