Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Významná změna v živnostenském zákoně
Sdílet:

Významná změna v živnostenském zákoně

Všeobecné

Novela živnostenského zákona, která vstoupila v platnost v květnu tohoto roku, odpouští léta praxe živnostníkům, kteří obchodují se zvířaty a musí tak v souladu se živnostenským zákonem podnikat na živnost vázanou “Obchod se zvířaty v zooprodejnách a zájmových chovech”. Jedinou podmínkou je, aby už před tímto datem živnostník obchod se zvířaty provozoval, například i jako živnost volnou. Abychom již dopředu zamezili chybným výkladům zákona, požádala jsem před zveřejněním tohoto článku o vyjádření živnostenský odbor Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Změna ve stručnosti

Stále platí ustanovení, že obchodník se zvířaty musí do 31. 3. 2003 doložit odbornou způsobilost. Těm, kteří až dosud se zvířaty obchodovali, stačí ovšem pouze doložit vzdělání (tedy například osvědčení z rekvalifikačního kursu akreditovaného příslušným ministerstvem) a léta odborné praxe jsou jim odpuštěna.

Otázky pro ing. Bohumila Páleníkovou, ředitelku odboru živností MPO

Znamená novela živnostenského zákona to, že lidé, kteří dříve provozovali živnost volnou, jejíž náplní byl obchod se zvířaty, nemusí dokládat již žádnou praxi?

V souvislosti s vydáním zákona č. 174/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů se již nevyžaduje u fyzické osoby, která chce provozovat vázanou živnost “Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy”, a která tuto živnost již v minulosti provozovala jako živnost volnou, prokazovat tu část odborné způsobilosti, která spočívá v prokázání odborné praxe.

Ke kterému datu je zapotřebí doložit, že živnost volná byla provozována, aby se na živnostníka tato úleva vztahovala?

Uvedený zákon nabude účinnosti 24. května 2002. Od tohoto data nemusí podnikatel dokládat pro uvedenou vázanou živnost odbornou praxi, pokud byl držitelem živnostenského oprávnění na volnou živnost, jejíž obsahem byly činnosti spojené s obchodem se zvířaty.

Musí tito lidé doložit odbornou způsobilost týkající se vzdělání, tedy například rekvalifikace?

Prokázání odborné způsobilosti spočívající v předložení dokladu o získaném vzdělání, tedy případně i vzdělání získaném rekvalifikačním kurzem, je nezbytné i nadále dodržet.

Musí si nechat vyměnit svůj stávající živnostenský list?

Ano, v souladu se zákonem č. 309/2000 Sb. a bodem 3 a 4 čl. VI zákona č. 356/1999 Sb. musí podnikatel doložit příslušnému živnostenskému úřadu doklady prokazující splnění zvláštních podmínek provozování vázané živnosti a ten mu vydá nový živnostenský list. Pokud uvedenou povinnost podnikatel v zákonné lhůtě nesplní, živnostenský úřad mu živnostenské oprávnění zruší.

Jak musí být specifikována živnost, na níž se dodatek paragrafu vztahuje - řada současných živnostníků například svůj obchod se zvířaty provozovala na základě živnostenského oprávnění “nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej.” Čím takový člověk doloží, že skutečně obchodoval se zvířaty - stačí mu např. faktury z té doby?

K prokázání, že podnikatel provozoval živnost, jejímž obsahem byl obchod se zvířaty, postačí předložení faktur.

Kontakt: 0604/743642, 02/20921286

Autor textu: Ing. Lenka Šíšová
Autor fotografií zdroj: Pixabay
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru