Vyměním

Vyměním Vyměním

Vyměním

Vyměním Amaranta tmavého - Vyměním 2,0 Amarant Tmavý nebo 2,0 Zlatoprstka za 2,0 Amarant Malý r. 19

Vymenim

Vyměním Vymenim

Vymenim

Vyměním Amaranta tmavého - Amarant tmavy 0, 1 za 1,0.Jen volat. 725 386 539